Ktl-icon-tai-lieu

V/v: Hướng dẫn kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp 5 học kỳ I năm học 20122013

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8225/BGDĐT–GDTH
V/v: Hướng dẫn kiểm tra đánh
giá môn Tiếng Anh lớp 3, lớp 4,
lớp 5 học kỳ I năm học 20122013

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: Sở Giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố
Để thống nhất đánh giá kết quả học tập của học sinh học Chương trình thí điểm Tiếng Anh
tiểu học ban hành theo Quyết định 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo được chính xác, khách quan và toàn diện, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn
kiểm tra đánh giá lớp 3, lớp 4, lớp 5 học kỳ I, năm học 2012-2013 như sau:
I. Hình thức kiểm tra và yêu cầu về bài kiểm tra
- Các Sở sử dụng mẫu minh họa đề kiểm tra đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc biên
soạn đề kiểm tra theo mẫu đề của Bộ, đảm bảo các yêu cầu về kiến thức và kỹ năng, ưu tiên
kiểm tra các kỹ năng nghe và nói trong đó phần nghe chiếm 50 % về thời lượng, số câu hỏi và
điểm số; phần đọc-viết chiếm 40 %; phần nói chiếm 10 %. Tổ chức kiểm tra đồng loạt nếu
dùng đề chung.
- Các câu hỏi phải có câu trả lời mẫu để học sinh không hiểu sai đề. Mỗi bài không quá 4
trang A 4 (kể cả hình vẽ).
II. Cấu trúc bài kiểm tra
1. Cấu trúc bài kiểm tra lớp 3
Gồm 10 Question (vấn đề), mỗi Question gồm 4 câu, mỗi câu 0,25 điểm.
Part I. Listening (20’)
Bài kiểm tra kỹ năng nghe được thiết kế riêng vào 1 tờ giấy A4 (2 mặt) gồm 5 Question.
Question 1. Listen and number. (4 câu x 0, 25 đ/câu).
Question 2. Listen and write T (True) or F (False). (4 câu x 0,25 đ/câu)
Question 3. Listen and draw the lines.(4 câu x 0, 25 đ/câu)
Question 4. Listen and tick. (4 câu x 0,25 đ/câu).
Question 5. Listen and complete. (4 câu x 0,25 đ/câu).
Part II. Reading and writing (15’)
Bài kiểm tra kỹ năng đọc- viết có 4 Question được thiết kế vào 1 tờ A 4 (2 mặt).
Question 6. Look and read. Put a tick or a cross in the box as example (4 x 0,25 đ/câu).
Question 7. Look and read. Write Yes or No as example (4 x 0,25 đ/câu).
Question 8. Look at the picture. Look at the letters. Write the words.
(4 x 0,25 đ/câu)

Question 9. Choose a word from the box and write it next to numbers from 1- 4 (4 x 0,25
đ/câu)
Part III. Speaking (5’)
Bài kiểm tra kỹ năng nói gồm Question 10 với 4 nội dung:
a) Listen and repeat.
b) Point, ask and answer.
c) Listen and comment.
d) Interview.
2. Cấu trúc bài kiểm tra lớp 4
Gồm 10 vấn đề (Question), mỗi Question gồm 4 câu, mỗi câu 0,25 đ...



 !"#$%%&

Số: '(()/BGDĐT–GDTH


 !"#$%!"&'(&)
&'(
*+,*-'((%&'(&
*+$%,-./ S Gio dc v đo to cc tỉnh, thnh phố
Để thống nhất đnh gi kết quả học tập của học sinh học Chương trình thí điểm Tiếng Anh
tiểu học ban hnh theo Quyết định 3321/QĐ-BGDĐT ngy 12/8/2010 của Bộ trưng Bộ Gio
dc v Đo to được chính xc, khch quan v ton diện, Bộ Gio dc v Đo to hướng dẫn
kiểm tra đnh gi lớp 3, lớp 4, lớp 5 học kỳ I, năm học 2012-2013 như sau:
01$%2%34.562789:;<=>=9?@:.4.56278
- Cc S sử dng mẫu minh họa đề kiểm tra đnh gi của Bộ Gio dc v Đo to hoặc biên
son đề kiểm tra theo mẫu đề của Bộ, đảm bảo cc yêu cầu về kiến thức v kỹ năng, ưu tiên
kiểm tra cc kỹ năng nghe v nói trong đó phần nghe chiếm 50 % về thời lượng, số câu hỏi v
điểm số; phần đọc-viết chiếm 40 %; phần nói chiếm 10 %. Tổ chức kiểm tra đồng lot nếu
dùng đề chung.
- Cc câu hỏi phải có câu trả lời mẫu để học sinh không hiểu sai đề. Mỗi bi không qu 4
trang A 4 (kể cả hình vẽ).
0A=27&@:.4.56278
1. Cấu trúc bi kiểm tra lớp 3
Gồm 10 Question (vấn đề), mỗi Question gồm 4 câu, mỗi câu 0,25 điểm.
.$/0123&'45
Bi kiểm tra kỹ năng nghe được thiết kế riêng vo 1 tờ giấy A4 (2 mặt) gồm 5 Question.
67218(. Listen and number. (4 câu x 0, 25 đ/câu).
67218&. Listen and write T (True) or F (False). (4 câu x 0,25 đ/câu)
67218/Listen and draw the lines.(4 câu x 0, 25 đ/câu)
67218/Listen and tick. (4 câu x 0,25 đ/câu).
67218 . Listen and complete. (4 câu x 0,25 đ/câu).
.$$/92:3( 45
Bi kiểm tra kỹ năng đọc- viết có 4 Question được thiết kế vo 1 tờ A 4 (2 mặt).
67218;. Look and read. Put a tick or a cross in the box as example (4 x 0,25 đ/câu).
67218<. Look and read. Write Yes or No as example (4 x 0,25 đ/câu).
67218=. Look at the picture. Look at the letters. Write the words.
(4 x 0,25 đ/câu)
V/v: Hướng dẫn kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp 5 học kỳ I năm học 20122013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
V/v: Hướng dẫn kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp 5 học kỳ I năm học 20122013 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
V/v: Hướng dẫn kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp 5 học kỳ I năm học 20122013 9 10 932