Ktl-icon-tai-lieu

V/v thuế TNCN đối với trợ cấp thâm niên nhà giáo

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 135 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------Số: 465/TCT-TNCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

V/v thuế TNCN đối với trợ cấp thâm niên nhà
giáo

Kính gửi: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Trả lời công văn số 2704/ĐHYPNT-TCKT ngày 10/12/2012 của Trường Đại học Y khoa Phạm
Ngọc Thạch về việc hướng dẫn thuế TNCN đối với phụ cấp thâm niên nhà giáo; Tổng cục Thuế
có ý kiến như sau:
Tại Khoản 3, Điều 1, Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 hướng dẫn: "… Đối với
những lĩnh vực công tác, ngành nghề mà Nhà nước có quy định chế độ phụ cấp, trợ cấp,… thì
các khoản phụ cấp, trợ cấp… này không tính vào thu nhập chịu thuế".
Theo hướng dẫn trên, khoản phụ cấp thâm niên nhà giáo mà các giáo viên nhận được theo hướng
dẫn tại Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011
thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của các giáo viên.
Khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012
có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013 thì thuế TNCN đối với khoản phụ cấp này được xác định
theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN số 26/2012/QH13 và
các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
Tổng cục Thuế trả lời để Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Duy Minh

...
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 465/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN đối với trợ cấp thâm niên nhà
giáo
Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013
Kính gửi: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Trả lời công văn số 2704/ĐHYPNT-TCKT ngày 10/12/2012 của Trường Đại học Y khoa Phạm
Ngọc Thạch về việc hướng dẫn thuế TNCN đối với phụ cấp thâm niên nhà giáo; Tổng cục Thuế
có ý kiến như sau:
Tại Khoản 3, Điều 1, Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 hướng dẫn: "… Đối với
những lĩnh vực công tác, ngành nghề mà Nhà nước có quy định chế độ phụ cấp, trợ cấp,… thì
các khoản phụ cấp, trợ cấp… này không tính vào thu nhập chịu thuế".
Theo hướng dẫn trên, khoản phụ cấp thâm niên nhà giáo mà các giáo viên nhận được theo hướng
dẫn tại Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011
thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của các giáo viên.
Khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012
có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013 thì thuế TNCN đối với khoản phụ cấp này được xác định
theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN số 26/2012/QH13 và
các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
Tổng cục Thuế trả lời để Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch được biết./.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh
V/v thuế TNCN đối với trợ cấp thâm niên nhà giáo - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
V/v thuế TNCN đối với trợ cấp thâm niên nhà giáo 9 10 446