Ktl-icon-tai-lieu

V/v vận chuyển và kinh doanh cá tầm nhập lậu

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 107 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5635/VPCP-KGVX

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2013

V/v vận chuyển và kinh doanh cá tầm nhập lậu

Kính gửi: Bộ Công an
Về Báo cáo kết quả phối hợp kiểm soát an toàn thực phẩm trong kinh doanh cá Tầm trên địa bàn
thành phố Hà Nội của Bộ Y tế (công văn số 432/BC-BYT ngày 13 tháng 6 năm 2013); Đơn kiến
nghị ngày 20 tháng 6 năm 2013 về việc chống nhập lậu cá Tầm không rõ nguồn gốc của các tổ
chức: Hiệp hội phát triển cá nước lạnh, Đại diện các nhà sản xuất cá Tầm Việt Nam, Đại diện các
nhà phân phối cá Tầm Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:
Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm,
Bộ Công an) có văn bản báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 15 tháng 7 năm 2013 về tình hình
vận chuyển (chở qua đường hàng không vào thành phố Hồ Chí Minh), buôn bán công khai thủy
sản (cá Tầm) nhập lậu vào Việt Nam.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công an biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Tổng cục CSPCTP, Cục CSPCTP về môi trường (Bộ Công an);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ:
KTN, NC, V.I, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Khắc Định

...
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 5635/VPCP-KGVX
V/v vận chuyển và kinh doanh cá tầm nhập lậu
Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2013
Kính gửi: Bộ Công an
Về Báo cáo kết quả phối hợp kiểm soát an toàn thực phẩm trong kinh doanh cá Tầm trên địa bàn
thành phố Hà Nội của Bộ Y tế (công văn số 432/BC-BYT ngày 13 tháng 6 năm 2013); Đơn kiến
nghị ngày 20 tháng 6 năm 2013 về việc chống nhập lậu cá Tầm không rõ nguồn gốc của các tổ
chức: Hiệp hội phát triển cá nước lạnh, Đại diện các nhà sản xuất cá Tầm Việt Nam, Đại diện các
nhà phân phối cá Tầm Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:
Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm,
Bộ Công an) có văn bản báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 15 tháng 7 năm 2013 về tình hình
vận chuyển (chở qua đường hàng không vào thành phố Hồ Chí Minh), buôn bán công khai thủy
sản (cá Tầm) nhập lậu vào Việt Nam.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công an biết, thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Tổng cục CSPCTP, Cục CSPCTP về môi trường (Bộ Công an);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ:
KTN, NC, V.I, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX (03).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định
V/v vận chuyển và kinh doanh cá tầm nhập lậu - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
V/v vận chuyển và kinh doanh cá tầm nhập lậu 9 10 535