Ktl-icon-tai-lieu

V/v xác định đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô nhập khẩu

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------Số: 3930/TCHQ-TXNK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2013

V/v xác định đối tượng không chịu thuế tiêu thụ
đặc biệt đối với xe ô tô nhập khẩu

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.
Trả lời công văn số 4646/HQHP-TXNK ngày 24/6/2013 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng
về việc vướng mắc xác định đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô động cơ
xăng nhập khẩu phục vụ Dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, Tổng cục Hải
quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008;
Căn cứ Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều tại Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;
Căn cứ khoản 5 Điều 3 Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính, thì:
Đối với xe ô tô quy định tại khoản 4 Điều 3 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt là các loại xe theo
thiết kế của nhà sản xuất được sử dụng làm xe cứu thương, xe chở phạm nhân, xe tang lễ; xe
kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện; xe bọc thép phóng thang; xe truyền hình lưu động; xe
thiết kế vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở được từ 24 người trở lên; xe ô tô chạy trong khu
vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông và các loại xe
chuyên dụng, xe không đăng ký lưu hành, không tham gia giao thông do Bộ Tài chính phối hợp
với các Bộ, cơ quan liên quan có hướng dẫn cụ thể.
Cơ sở kinh doanh nhập khẩu xe ô tô có thiết kế chỉ dùng để chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể
thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu
thụ đặc biệt nêu tại khoản 5 Điều này phải xuất trình cho cơ quan hải quan nơi mở tờ khai nhập
khẩu hồ sơ, thủ tục sau:
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chứng minh cơ sở nhập khẩu có chức năng kinh
doanh khu vui chơi, giải trí, thể thao (có chữ ký, đóng dấu của cơ sở nhập khẩu).
- Cơ sở kinh doanh nhập khẩu ghi rõ trên Tờ khai hàng hóa nhập khẩu nội dung: "xe ô tô được
thiết kế, chế tạo chỉ dùng chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và
không tham gia giao thông". Cơ sở nhập khẩu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ
nhập khẩu.

Cơ quan Hải quan nơi cơ sở kinh doanh nhập khẩu đăng ký mở Tờ khai hàng hóa nhập khẩu
kiểm tra hàng hóa và không thu thuế TTĐB mặt hàng nêu trê...
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3930/TCHQ-TXNK
V/v xác định đối tượng không chịu thuế tiêu thụ
đặc biệt đối với xe ô tô nhập khẩu
Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2013
Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.
Trả lời công văn số 4646/HQHP-TXNK ngày 24/6/2013 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng
về việc vướng mắc xác định đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô động cơ
xăng nhập khẩu phục vụ Dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, Tổng cục Hải
quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008;
Căn cứ Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều tại Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;
Căn cứ khoản 5 Điều 3 Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính, thì:
Đối với xe ô tô quy định tại khoản 4 Điều 3 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt là các loại xe theo
thiết kế của nhà sản xuất được sử dụng làm xe cứu thương, xe chở phạm nhân, xe tang lễ; xe
kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện; xe bọc thép phóng thang; xe truyền hình lưu động; xe
thiết kế vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở được từ 24 người trở lên; xe ô tô chạy trong khu
vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông và các loại xe
chuyên dụng, xe không đăng ký lưu hành, không tham gia giao thông do Bộ Tài chính phối hợp
với các Bộ, cơ quan liên quan có hướng dẫn cụ thể.
Cơ sở kinh doanh nhập khẩu xe ô tô có thiết kế chỉ dùng để chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể
thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu
thụ đặc biệt nêu tại khoản 5 Điều này phải xuất trình cho cơ quan hải quan nơi mở tờ khai nhập
khẩu hồ sơ, thủ tục sau:
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chứng minh cơ sở nhập khẩu có chức năng kinh
doanh khu vui chơi, giải trí, thể thao (có chữ ký, đóng dấu của cơ sở nhập khẩu).
- Cơ sở kinh doanh nhập khẩu ghi rõ trên Tờ khai hàng hóa nhập khẩu nội dung: "xe ô tô được
thiết kế, chế tạo chỉ dùng chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và
không tham gia giao thông". Cơ sở nhập khẩu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ
nhập khẩu.
V/v xác định đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô nhập khẩu - Trang 2
V/v xác định đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô nhập khẩu - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
V/v xác định đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô nhập khẩu 9 10 187