Ktl-icon-tai-lieu

văn bản

Được đăng lên bởi thaoco1603
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 970 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ LAO ĐỘNG - TB & XH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Chi tiêu nội bộ năm 2010 của Sở Lao động TB&XH Bình Thuận
Ngày

(Ban hành kèm theo Quyết định số
/QĐ-SLĐTBXH
tháng
năm 2010 của Giám đốc Sở Lao động TB&XH Bình Thuận )
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
1.Quy chế này quy định về quản lý chi tiêu nội bộ, sử dụng tài sản công tại
Sở Lao động TB&XH Bình Thuận.
2.Tất cả cán bộ, công chức, người làm việc hợp đồng tại Sở Lao động
TB&XH (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức) thuộc đối tượng điều chỉnh
của Quy chế này.
Điều 2. Mục đích
1.Tạo quyền chủ động trong quản lý và chi tiêu tài chính của cơ quan;
2.Tạo quyền chủ động cho cán bộ, công chức trong cơ quan hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao;
3.Nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong việc sử dụng tài
sản công đúng mục đích, có hiệu quả; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Điều 3. Nguyên tắc
1.Các mức chi quy định trong Quy chế không vượt quá chế độ chi hiện
hành do cơ quan có thẩm quyền quy định; trên tinh thần tiết kiệm kinh phí nhưng
phải đảm bảo cho cơ quan và cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ được giao;
bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người lao động và phù hợp với đặc thù hoạt
động của cơ quan.
2.Mọi việc chi tiêu phải bảo đảm có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ
theo quy định (trừ khoản thanh toán tiền cước sử dụng điện thoại công vụ tại nhà
riêng và điện thoại di động hàng tháng theo hướng dẫn tại Thông tư số
29/2003/TT-BTC ngày 14/04/2003 của Bộ Tài chính; các khoản chi theo phương
thức thanh toán khoán và thanh toán theo định mức quy định).
3.Các khoản chi tiêu không nêu trong Quy chế này thực hiện theo quy định
hiện hành của Nhà nước.
4.Quy chế xây dựng trên cơ sở dân chủ, công khai, công bằng và được lấy ý
kiến rộng rãi trong cán bộ, công chức, ý kiến tham gia bằng văn bản của Công
đoàn Sở.

Điều 4. Nguồn kinh phí quản lý hành chính thực hiện tự chủ
Nguồn kinh phí quản lý hành chính thực hiện tự chủ của Văn phòng Sở
gồm:
1.Kinh phí chi thường xuyên ngân sách cấp;
2.Kinh phí Trung ương ủy quyền.
3.Các nguồn kinh phí chi công việc khác do ngân sách cấp và dự án tài trợ.
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 5. Thẩm quyền quyết định việc chi tiêu
1.Giám đốc Sở là người quyết định toàn bộ việc chi tiêu trong cơ quan;
2.Giám đốc Sở ủy quyền cho các Phó Giám đốc giải quyết các khoản chi,
các khoản mua sắm thường xuyên như: Tiền lương, văn phòng phẩm, điện nước,
xăng xe đi công tác, công tác ph...
UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ LAO ĐỘNG - TB & XH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY CHẾ
Chi tiêu nội bộ năm 2010 của Sở Lao động TB&XH Bình Thuận
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SLĐTBXH
Ngày tháng năm 2010 của Giám đốc Sở Lao động TB&XH Bình Thuận )
Chương I
QUY ĐNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
1.Quy chế y quy định về quản chi tiêu nội bộ, sử dụngi sản công tại
Sở Lao động TB&XH Bình Thuận.
2.Tất cả cán bộ, công chức, người làm việc hợp đồng tại Sở Lao động
TB&XH (sau đây gọi chung cán bộ, công chức) thuộc đối tượng điều chỉnh
của Quy chế này.
Điều 2. Mục đích
1.Tạo quyền chủ động trong quản lý và chi tiêu tài chính của cơ quan;
2.Tạo quyền chủ động cho cán bộ, công chức trong quan hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao;
3.Nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong việc sử dụng i
sản công đúng mục đích, có hiệu quả; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Điều 3. Nguyên tắc
1.Các mức chi quy định trong Quy chế không vượt quá chế độ chi hiện
hành do cơ quan có thẩm quyền quy định; trên tinh thần tiết kiệm kinh phí nhưng
phải đảm bảo cho cơ quan và cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ được giao;
bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người lao động phù hợp với đặc thù hoạt
động của cơ quan.
2.Mọi việc chi tiêu phải bảo đảm đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ
theo quy định (trừ khoản thanh toán tiền cước sử dụng điện thoại công vụ tại n
riêng điện thoại di động hàng tháng theo hướng dẫn tại Thông số
29/2003/TT-BTC ngày 14/04/2003 của Bộ Tài chính; các khoản chi theo phương
thức thanh toán khoán và thanh toán theo định mức quy định).
3.Các khoản chi tiêu không nêu trong Quy chế này thực hiện theo quy định
hiện hành của Nhà nước.
4.Quy chế xây dựng trên cơ sở dân chủ, công khai, công bằng và được lấy ý
kiến rộng rãi trong cán bộ, công chức, ý kiến tham gia bằng văn bản của Công
đoàn Sở.
văn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
văn bản - Người đăng: thaoco1603
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
văn bản 9 10 62