Ktl-icon-tai-lieu

Văn bản bán hàng

Được đăng lên bởi Thuan Dinh
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1060 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
-------Số: 206/2003/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------Hà Nội, ngày 12 tháng 12 n ăm 2003.

Q UY ẾT ĐỊNH C ỦA BỘ TRƯ Ở NG BỘ TÀ I CH ÍNH
Về ban h ành Chế đ ộ quản l ý, s ử dụng
và t rí ch khấu hao t ài sản cố đ ị nh

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
- Căn cứ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 ngày
17/6/2003 ;
- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan
ngang bộ;
- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy
định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;
- Để tăng cường công tác quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố
định trong các doanh nghiệp; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tính đúng, trích đủ
số khấu hao tài sản cố định vào chi phí kinh doanh; thay thế, đổi mới máy móc,
thiết bị theo hướng áp dụng công nghệ tiên tiến, kỹ thuật hiện đại phù hợp với
yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp và của nền kinh tế;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản: "Chế độ quản lý, sử
dụng và trích khấu hao tài sản cố định".
Chế độ này áp dụng cho công ty nhà nước; công ty cổ phần nhà nước;
công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên; công ty trách nhiệm hữu
hạn nhà nước có 2 thành viên trở lên; doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi
phối của nhà nước.
Các doanh nghiệp khác chỉ bắt buộc áp dụng các quy định có liên quan tới
việc xác định chi phí khấu hao tài sản cố định để tính thuế thu nhập doanh
nghiệp.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày
đăng Công báo và áp dụng từ năm tài chính 2004, thay thế Quyết định số 166
TC/QĐ/CSTC ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban
hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
Điều 3: Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục
Tài chính doanh nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Thủ trưởng các đơn
vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính trong phạm vi chức năng, quyền hạn của
mình có trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra việc thi
hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (Để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc
Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng...
BỘ TÀI CHÍNH
--------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Số: 206/2003/QĐ-BTC
Hà Ni, ngày 12 tháng 12 năm 2003.
QUYT ĐNH CA B TRƯNG B TÀI CHÍNH
V ban hành Chế đ qun lý, s dng
và trích khu hao tài sn c đnh
B TRƯNG B TÀI CHÍNH
- Căn cứ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 ngày
17/6/2003 ;
- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, quan
ngang bộ;
- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy
định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;
- Để tăng cường công tác quản lý, sử dụng trích khấu hao i sản cố
định trong các doanh nghiệp; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tính đúng, trích đủ
số khấu hao tài sản cố định vào chi phí kinh doanh; thay thế, đổi mới máy móc,
thiết bị theo hướng áp dụng công nghệ tiên tiến, kỹ thuật hiện đại phù hợp với
yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp và của nền kinh tế;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
QUYT ĐNH
Điu 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản: "Chế độ quản lý, s
dụng và trích khấu hao tài sản cố định".
Chế độ này áp dụng cho công ty nhà nước; công ty c phần nhà nước;
công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên; công ty trách nhiệm hữu
hạn nhà nước 2 thành viên trở lên; doanh nghiệp cổ phần, vốn góp chi
phối của nhà nước.
Các doanh nghiệp khác chỉ bắt buộc áp dụng các quy định liên quan tới
việc xác định chi phí khấu hao tài sản cố định để tính thuế thu nhập doanh
nghiệp.
Văn bản bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn bản bán hàng - Người đăng: Thuan Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Văn bản bán hàng 9 10 667