Ktl-icon-tai-lieu

Văn bản cam kết về tài sản

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

VĂN BẢN CAM KẾT VỀ TÀI SẢN
Tại Phòng Công chứng số ........ thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc
công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng
Công chứng), tôi laø:

Ông (Bà)
.................................................................................................................................
Sinh ngày: ...............................................................................................................
Chứng minh nhân dân số: .....................cấp ngày ...................... tại .......................
Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm
trú)............................................................................................................................
.................................................................................................................................
Cùng với chồng là:
.................................................................................................................................
Sinh ngày: ...............................................................................................................
Chứng minh nhân dân số: .....................cấp ngày ...................... tại .......................
Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm
trú)

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Chúng tôi là vợ chồng theo Giấy đăng ký kết hôn số ..........................
ngày
..................................
do
Uỷ
ban
nhân
dân ..................................................... cấp.
Tôi cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung cam
kết sau đây:
1. Tài sản:(liệt kê cụ thể tài sản và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu)
..................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
....................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
VĂN BẢN CAM KẾT VỀ TÀI SẢN
Tại Phòng Công chứng số ........ thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc
công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng Phòng
Công chứng), tôi laø:
Ông (Bà)
.................................................................................................................................
Sinh ngày: ...............................................................................................................
Chứng minh nhân dân số: .....................cấp ngày ...................... tại .......................
Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng tạm
trú)............................................................................................................................
.................................................................................................................................
Cùng với chồng là:
.................................................................................................................................
Sinh ngày: ...............................................................................................................
Chứng minh nhân dân số: .....................cấp ngày ...................... tại .......................
Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng tạm
trú)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Chúng tôi vợ chồng theo Giấy đăng kết hôn số ..........................
ngày .................................. do Uỷ ban nhân
dân ..................................................... cấp.
Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung cam
kết sau đây:
1. Tài sản:(liệt c thể tài sản giấy tờ chứng minh quyền sở hữu)
..................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
do vợ (chồng) tôi (ông) ……………………………….… mua hoàn toàn
bằng tiền riêng (hoặc được cho tặng riêng ...)...............................................................
..........................................................................................................................
Tôi không có bất cứ sự đóng góp đối với việc mua tài sản nên trên;
Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005
của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
1
Văn bản cam kết về tài sản - Trang 2
Văn bản cam kết về tài sản - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Văn bản cam kết về tài sản 9 10 653