Ktl-icon-tai-lieu

Văn bản pháp quy và tiêu chuẩn áp dụng

Được đăng lên bởi dai-nhan1
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 779 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C.ty CP TV§T Má & CN TKCS Khai th¸c phÇn lß giÕng Má than Nam MÉu-C.ty than U«ng BÝ
V¨n b¶n ph¸p quy vµ tiªu chuÈn ¸p dông
I. C¸c v¨n b¶n ph¸p quy.
1. LuËt §Çu t sè 59/2005/QH11 ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2005 cña Quèc héi.
2. NghÞ ®Þnh 108/2006/N§-CP ngµy 22/9/2006 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng
dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt §Çu t.
3. NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP ngµy 07/2/2005 cña ChÝnh phñ vÒ Qun lý dù ¸n ®Çu t x©y
dùng c«ng tr×nh.
4. NghÞ ®Þnh 112/2006/N§-CP ngµy 29/9/2006 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi bæ sung mét sè
®iÒu cña NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP ngµy 07/2/2005.
5. QuyÕt ®Þnh sè 20/2003/Q§ - TTg ngµy 29/01/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª
duyÖt Quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh than ViÖt Nam giai ®o¹n 2003- 2010 cã xÐt triÓn väng
®Õn n¨m 2020; dù tho Quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh than ViÖt Nam giai ®o¹n 2006- 2015
cã xÐt triÓn väng ®Õn n¨m 2025 chuÈn bÞ tr×nh chÝnh phñ.
6. Th«ng t sè 04/2003/TT-BKH ngµy 17/6/2003. Híng dÉn vÒ thÈm tra, thÈm ®Þnh dù ¸n
®Çu t; söa ®æi bæ sung mét sè ®iÓm vÒ hå s¬ thÈm ®Þnh dù ¸n, dù ¸n ®Çu t vµ tæng møc ®Çu
t.
7. Th«ng t sè 01/1997/TT-BCN ngµy 31/12/1997 cña Bé C«ng nghiÖp: Híng dÉn vÒ néi
dung dù ¸n nghiªn cøu kh thi, thiÕt kÕ má vµ thñ tôc thÈm ®Þnh, phª duyÖt thiÕt kÕ má.
8. Quy ph¹m an toµn trong c¸c hÇm lß than vµ diÖp th¹ch TCN 14.06.2000 Ban hµnh kÌm
theo quyÕt ®Þnh sè 69/2000/Q§-BCN ngµy 01/12/2000 cña Bé C«ng nghiÖp.
9. Quy ph¹m kü thuËt khai th¸c than hÇm lß 18 TCN 5 - 2006 Ban hµnh kÌm theo
quyÕt ®Þnh 35 /2006/Q§-BCN ngµy 13/9/2006 cña Bé C«ng nghiÖp.
10. QuyÕt ®Þnh sè 2425/Q§-TCCB-§T ngµy 08/11/2006 cña TËp ®oµn C«ng nghiÖp Than
- Kho¸ng sn ViÖt Nam vÒ viÖc ban hµnh quy ®Þnh vÒ phèi hîp trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh
c¸c dù ¸n ®Çu t trong TËp ®oµn.
11. QuyÕt ®Þnh 534/Q§/§CT§ ngµy 25/03/1999 cña Tæng Gi¸m §èc Tæng
C«ng Ty Than ViÖt Nam. viÖc giao qu¶n lý, b¶o chøc th¨m dß, khai
th¸c má than Nam MÉu U«ng BÝ Qu¶ng Ninh.
12. QuyÕt ®Þnh 486/Q§-TM ngµy 19/12/2005 cña Tæng Gi¸m §èc TËp §oµn
Than ViÖt Nam V/v: Phª duyÖt B¸o C¸o x©y dùng c¬ së d÷ liÖu ®Þa chÊt Kho¸ng
sµng Nam MÉu U«ng BÝ Qu¶ng Ninh.
IV.1
Văn bản pháp quy và tiêu chuẩn áp dụng - Trang 2
Văn bản pháp quy và tiêu chuẩn áp dụng - Người đăng: dai-nhan1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Văn bản pháp quy và tiêu chuẩn áp dụng 9 10 296