Ktl-icon-tai-lieu

Văn bản sửa đổi luật mới của BHXH.mẫu C70a HD mới nhất

Được đăng lên bởi Vô Tình
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1665 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAO THEM xA. HOT VIET NAM CQNG HOA XA HOT CHIT NGHTA ITIVT NAM
Wee lap — Tv do — Hanh phtle
Ha NA ngaylaC thting ncim 2015
Ser g 4g /QD-BH)CH
QUYET DINH
b6 sung ink s6 dieu tha Quyet dinh so 01/QD-BIDOI, Quyet dinh se
Sira
BA0 Bigu x TiNat. JIDCH vã Quyet dinh sa 488/Q1)-131Dal cua Bao htem xa hot Viot Nam
GONG* Si) c2g56
ONG GIAM DOC BAO HIEM XA HOI Vin NAM
. DEN Ngar•r14#19
an u Luat Bao luem x hei se 71/2006/QH11 ngay 29 thang 6 nam 2006;
CHUYgN 	
an Cu Luat Bao luem y to s6 25/2008/QH12 ngay 14 Mang 11 nam 2008 th
Luat Sita dei, b5 sung met so dieu cüa Lu'at Bao hiam y te sO 46/2014/QH13 ngay 13
Mang 6 nam 2014;
Fan ci Nghi dinh se 05/2014/ND-CP ngdy 17 thang 01 nam 2014 tha Chinn
phU ve elute nang, nhi'em vu, quyen han va co eau to °hire et Bao hien{ xã hi
Vi'et Nam;
Can at Nghi quyet se 19/NQ-CP ngay 12 thang 3 nam 2015 aim Chinh phü
ve nhang nhiem vu, giai phap chu yeu cai thin mOi truong lcinh doanh, nang cao
nang hreteanh trait quoe gia;
De don gian boa the thil tim nhatn cat giam Mai gian, chi phi cho,don vi sir
•dung lao dang va ca than giao-dich- ved ca quan Bao hiem_xa hOi; Xet de ngh1 eta. .
Thu *thing the don vi We thuOc Bao him xThei Viet Nam,
QUIET DINH:
Dieu 1. SIM dai, ba sung mat so dieu caa Quyet dinh so 01/QD-BITX11
ngay 03/01/2014 dm Bao hiam xã hi Viat Nam ban hanh Quy dinh ve ha
su, quy trinh giai quyet Inning the che da bao him xã hai nhu sau:
1. Bai ba the thanh phAn ha scr sail:
a) Quyet dinh caa cap c6 tham quyen cir di hoc tap, lam viee & nuou ngoai
d6i ved twang hop bi am dau phai nghi v(ec trong thin gian dironcir di hoe -tap, lam
viec 6 nu& ngoai quy dinh tai Diem 1.4 Khoan 1 va Diem 2.2 Khoan 2 Dieu 8.
b) Don et nguiri cha hoc nguei troc tip nuoi duang con (Mau s6 11AHSB) quy dinh tai Tit d Diem 4 2 Khoan 4 Dien 9:
c) Don cila nguai lao dOng nit sinh con hoc don dm nguôi lao deng than
nu8i con nthi (Mau se 11B-HSB),quy dinh tai Diem 5.2 Khohn 5 Dieu 9.
(Chi tat tai Phy lye I clinh kern)
2. Sim di, ba sung, cal giam the flan that Man thanh phAn ha so' sau:
a) Thay "Danh sach thanh Man che dO em dau, thai san, duang s*c phuc hi
sire Ichoe" do nose" sir dung lao dOng lap (Mau s6 C70a-HD)" quy clinh tai Khoan
1

3 Dieu 8, Khoan 6 Dieu 9, Diu 10, Khoan 5 Dieu 12, Diem 1.6 Moan 1 Dieu 13
bang Danh sach d nght giai quyet huong eh e dQ m dau, thai san, duang sirc
phvc h& sac khoe (Chi tilt tat Maz-u C70a-HD va nai dung hzalmg d6n lap mju
clinh kern).
b) Thay "Danh sach nguoi lao Ong huemg ch del Om dau, thai san, try cgp
duang si...
BAO THEM xA
.
HOT VIET NAM CQNG HOA XA HOT CHIT NGHTA ITIVT NAM
Wee lap — Tv do — Hanh phtle
Ser
g 4g /QD-BH)CH
Ha NA ngayl
a
C thting ncim 2015
QUYET DINH
Sira
b6 sung ink s6 dieu tha Quyet dinh so 01/QD-BIDOI, Quyet dinh se
BA0 Bigu x TiNat. JIDCH vã Quyet dinh sa 488/Q1)-131Dal cua Bao htem xa hot Viot Nam
GONG* Si) c2g56
. DEN
Ngar•r14#1
9
an
CHUYgN
an Cu Luat Bao luem y to s6 25/2008/QH12 ngay 14 Mang 11 nam 2008 th
Luat Sita dei, b5 sung met so dieu cüa Lu'at Bao hiam y te sO 46/2014/QH13 ngay 13
Mang 6 nam 2014;
Fan ci Nghi dinh se 05/2014/ND-CP ngdy 17 thang 01 nam 2014 tha Chinn
phU ve elute nang, nhi'em vu, quyen han va co eau to °hire et Bao hien{ xã hi
Vi'et Nam;
Can at Nghi quyet se 19/NQ-CP ngay 12 thang 3 nam 2015 aim Chinh phü
ve nhang nhiem vu, giai phap chu yeu cai thin mOi truong lcinh doanh, nang cao
nang hre
t
eanh trait quoe gia;
De don gian boa the thil tim nhatn cat giam Mai gian, chi phi cho
,
don vi sir
dung lao dang va ca than giao-dich- ved ca quan Bao hiem_xa hOi; Xet de ngh1 eta. .
Thu *thing the don vi We thuOc Bao him xThei Viet Nam,
QUIET DINH:
Dieu 1. SIM dai, ba sung mat so dieu caa Quyet dinh so 01/QD-BITX11
ngay 03/01/2014 dm Bao hiam xã hi Viat Nam ban hanh Quy dinh ve ha
su, quy trinh giai quyet Inning the che da bao him xã hai nhu sau:
1. Bai ba the thanh phAn ha scr sail:
a)
Quyet dinh caa cap c6 tham quyen cir di hoc tap, lam viee & nuou ngoai
d6i ved twang hop bi am dau phai nghi v(ec trong thin gian dironcir di hoe
-
tap, lam
viec 6 nu& ngoai quy dinh tai Diem 1.4 Khoan 1 va Diem 2.2 Khoan 2 Dieu 8.
b)
Don et nguiri cha hoc nguei troc tip nuoi duang con (Mau s6 11A-
HSB) quy dinh tai Tit d Diem 4 2 Khoan 4 Dien 9:
c)
Don cila nguai lao dOng nit sinh con hoc don dm nguôi lao deng than
nu8i con nthi (Mau se 11B-HSB),quy dinh tai Diem 5.2 Khohn 5 Dieu 9.
(Chi tat tai Phy lye I clinh kern)
2. Sim di, ba sung, cal giam the flan that Man thanh phAn ha so' sau:
a) Thay "Danh sach thanh Man che dO em dau, thai san, duang s*c phuc hi
sire Ichoe" do nose" sir dung lao dOng lap (Mau s6 C70a-HD)" quy clinh tai Khoan
ONG GIAM DOC BAO HIEM XA HOI Vin NAM
u Luat Bao luem x hei se 71/2006/QH11 ngay 29 thang 6 nam 2006;
1
Văn bản sửa đổi luật mới của BHXH.mẫu C70a HD mới nhất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn bản sửa đổi luật mới của BHXH.mẫu C70a HD mới nhất - Người đăng: Vô Tình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Văn bản sửa đổi luật mới của BHXH.mẫu C70a HD mới nhất 9 10 844