Ktl-icon-tai-lieu

Về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống bệnh, tật trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 351 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________
Số: 401/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống bệnh, tật
trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
-----------------------THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình phòng, chống bệnh, tật trong các cơ sở
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục)
và ban hành kèm theo Quyết định này Phân công các Bộ, ngành, cơ quan liên
quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai
thực hiện Chương trình.
1. Mục tiêu chung
a) Giảm tỷ lệ mắc các bệnh, tật trong cơ sở giáo dục.
b) Bảo đảm cho học sinh, sinh viên được phát triển toàn diện về thể chất,
tinh thần và trí tuệ.
2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2015
a) Xây dựng cơ chế, chính sách về công tác y tế trong các cơ sở giáo dục
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
b) Củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ làm công tác y tế trường học trong
các cơ sở giáo dục tại tất cả các tuyến để đạt các chỉ tiêu:
- 100% các Sở, Phòng Giáo dục và đào tạo, dạy nghề có cán bộ chuyên
trách về công tác y tế trường học;
- 85% các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, trường
dạy nghề có trạm y tế;

2

- 60% các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ
thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, các cơ sở giáo dục khác có phòng
y tế và bố trí cán bộ chuyên trách công tác y tế trường học;
- 80% trạm y tế, phòng y tế của các cơ sở giáo dục có đủ cơ số thuốc và
trang thiết bị y tế thiết yếu theo quy định của Bộ Y tế.
c) Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về y tế trường học cho cán
bộ làm công tác y tế của các cơ sở giáo dục nhằm thực hiện tốt các hoạt động
phòng, chống bệnh, tật cho học sinh, sinh viên.
d) Xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe học sinh, sinh viên trong các cơ
sở giáo dục:
- 85% số trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, trường
dạy nghề và 70% số trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học
phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và các cơ sở giáo dục khác
thực hiện khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho học sinh, sinh viên; xây dựng
và thực hiện lịch kiểm tra công tác y tế trường học phù hợp với yêu cầu của
mỗi cơ sở giáo dục;
- 100% học sinh, sinh viên t...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________
S : 401/Q -TTg Đ
C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM Ĩ
c l p - T do - H nh phúcĐộ
_____________________________________
H N i, ng y 27 tháng 3 n m 2009à à ă
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống bệnh, tật
trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Chương trình phòng, chống bệnh, tật trong c sở
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi tắt sở giáo dục)
ban hành kèm theo Quyết định này Phân công các Bộ, ngành, quan liên
quan, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai
thực hiện Chương trình.
1. Mục tiêu chung
a) Giảm tỷ lệ mắc các bệnh, tật trong cơ sở giáo dục.
b) Bảo đảm cho học sinh, sinh viên được phát triển toàn diện về thể chất,
tinh thần và trí tuệ.
2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2015
a) Xây dựng cơ chế, chính sách về công tác y tế trong các cơ sở giáo dục
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
b) Củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ làm công tác y tế trường học trong
các cơ sở giáo dục tại tất cả các tuyến để đạt các chỉ tiêu:
- 100% các Sở, Phòng Giáo dục đào tạo, dạy nghề cán bộ chuyên
trách về công tác y tế trường học;
- 85% các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, trường
dạy nghề có trạm y tế;
Về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống bệnh, tật trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống bệnh, tật trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống bệnh, tật trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 9 10 717