Ktl-icon-tai-lieu

VKTTTTT1082009NDCP

Được đăng lên bởi Nghesi Duong
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1800 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

Số: 108/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2009

NGHỊ ĐỊNH
Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao,
Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh,
Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
_________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu
tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
NGHỊ ĐỊNH:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
1. Nghị định này quy định lĩnh vực, điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư, ưu
đãi đầu tư; quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Hợp đồng Xây dựng Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh,
Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.
Đối với các hình thức Hợp đồng dự án tương tự khác, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong từng trường hợp
cụ thể.
2. Đối tượng điều chỉnh của Nghị định này gồm các Nhà đầu tư, Cơ quan
nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện Hợp đồng dự án, các cơ quan, tổ

2

chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến việc thực hiện Dự án theo quy
định tại Nghị định này.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:
1. Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (sau đây gọi tắt là
Hợp đồng BOT) là hợp đồng được ký giữa Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
và Nhà đầu tư để xây dựng, kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng trong một
thời hạn nhất định; hết thời hạn, Nhà đầu tư chuyển giao không bồi hoàn công
trình đó cho Nhà nước Việt Nam.
2. Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (sau đây gọi tắt là
Hợp đồng BTO) là hợp đồng được ký giữa Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
và Nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi xây dựng xong,
Nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho Nhà nước Việt Nam; Chính phủ
dành cho Nhà đầu tư quyền kinh doanh công trình đó trong một thời hạn nhất
định để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận.
3. Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (sau đây gọi tắt là Hợp đồng BT)
là hợp đồng được ký giữa Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Nhà đầu tư để
xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi xây dựng xong, Nhà đầu tư
chuyển giao công trình...
CHÍNH PHỦ
_______
Số: 108/2009/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2009
NGHỊ ĐỊNH
Vđu tư theo hình thc Hp đng y dựng - Kinh doanh - Chuyn giao,
Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh,
Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
_________
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
n cứ Luật Doanh nghip ny 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu
tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
NGHỊ ĐỊNH:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
1. Nghị định này quy định lĩnh vực, điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư, ưu
đãi đầu tư; quyền nghĩa vụ của các bên tham gia Hợp đồng Xây dựng -
Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh,
Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.
Đối với các hình thức Hợp đồng dự án tương t khác, Bộ Kế hoạch
Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong từng trường hợp
cụ thể.
2. Đối tượng điều chỉnh của Nghị định này gồm các Nhà đầu tư, Cơ quan
nhà nước có thẩm quyền kết thực hiện Hợp đồng dự án, cácquan, tổ
VKTTTTT1082009NDCP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VKTTTTT1082009NDCP - Người đăng: Nghesi Duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
VKTTTTT1082009NDCP 9 10 340