Ktl-icon-tai-lieu

Xác nhận văn bằng tốt nghiệp ở nước ngoài trước khi dự thi SĐH

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------Số: 191/BGDĐT-GDĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2013

V/v: Xác nhận văn bằng tốt nghiệp ở nước ngoài
trước khi dự thi SĐH

Kính gửi:

- Giám đốc các đại học, học viện;
- Hiệu trưởng các trường đại học;
- Viện trưởng các Viện nghiên cứu đào tạo sau đại học.

Theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước
ngoài cấp, công dân Việt Nam có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cần được xem xét và
công nhận về trình độ đào tạo của văn bằng để tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục Việt Nam.
Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc các đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại
học, Viện trưởng các Viện nghiên cứu đào tạo sau đại học khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh sau đại học,
nếu người dự tuyển có văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp đều phải
được gửi đến Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, công
nhận theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để Thủ trưởng các cơ sở đào tạo sau đại học biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục KTKĐCLGD; ĐTNN (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

Bùi Văn Ga

...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 191/BGDĐT-GDĐH
V/v: Xác nhận văn bằng tốt nghiệp ở nước ngoài
trước khi dự thi SĐH
Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2013
Kính gửi: - Giám đốc các đại học, học viện;
- Hiệu trưởng các trường đại học;
- Viện trưởng các Viện nghiên cứu đào tạo sau đại học.
Theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước
ngoài cấp, công dân Việt Nam có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cần được xem xét và
công nhận về trình độ đào tạo của văn bằng để tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục Việt Nam.
Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc các đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại
học, Viện trưởng các Viện nghiên cứu đào tạo sau đại học khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh sau đại học,
nếu người dự tuyển có văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp đều phải
được gửi đến Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, công
nhận theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để Thủ trưởng các cơ sở đào tạo sau đại học biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục KTKĐCLGD; ĐTNN (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga
Xác nhận văn bằng tốt nghiệp ở nước ngoài trước khi dự thi SĐH - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Xác nhận văn bằng tốt nghiệp ở nước ngoài trước khi dự thi SĐH 9 10 974