Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý học sinh trung học phổ thông

Được đăng lên bởi Nguyễn Đình Thạnh
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 2565 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Chương trình quản lý học sinh THPT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Đề tài:

“Xây dựng hệ thống thông tin quản lý học sinh trung học phổ thông”

Giảng viên hướng dẫn:

Trần Thị Thu Huyền

Nhóm sinh viên thực hiện:
Vũ Thị Hương

533452

Phạm Thị Hoài

533450

Vũ Văn San

533465

Nguyễn Thu Thùy

533470

Hà Nội – 2011

MỤC LỤC
A. MỞ ĐẦU..............................................................................................................3
1

Chương trình quản lý học sinh THPT

B. NỘI DUNG...........................................................................................................4
I. Khảo sát hệ thống................................................................................................4
1. Giới thiệu về trường........................................................................................4
2. Qui trình hoạt động của hệ thống....................................................................4
3. Tiêu chuẩn đánh giá........................................................................................6
4. Quy định..........................................................................................................8
5. Mẫu học bạ và các báo cáo, tổng kết chính.....................................................9
6. Yêu cầu và ràng buộc của hệ thống...............................................................10
7. Đề xuất..........................................................................................................12
II. Phân tích hệ thống quản lý học sinh THPT.....................................................13
1. Biểu đồ phân cấp chức năng.........................................................................13
2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh............................................................13
3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 0.................................................................14
4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 1.................................................................14
III. Phân tích hệ thống dữ liệu..............................................................................16
1. Các tập thực thể, các thuộc tính....................................................................16
2. Mối quan hệ giữa các tập thực thể................................................................17
3. Mô hình dữ liệu quan hệ...................................................................
Chương trình quản lý học sinh THPT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Đề tài: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý học sinh trung học phổ thông”
Giảng viên hướng dẫn: Trần Thị Thu Huyền
Nhóm sinh viên thực hiện:
Vũ Thị Hương 533452
Phạm Thị Hoài 533450
Vũ Văn San 533465
Nguyễn Thu Thùy 533470
Hà Nội – 2011
MỤC LỤC
A. MỞ ĐẦU..............................................................................................................3
1
Xây dựng hệ thống thông tin quản lý học sinh trung học phổ thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng hệ thống thông tin quản lý học sinh trung học phổ thông - Người đăng: Nguyễn Đình Thạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Xây dựng hệ thống thông tin quản lý học sinh trung học phổ thông 9 10 527