Ktl-icon-tai-lieu

Xét hết tập sự

Được đăng lên bởi nbm88t
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 619 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UBND TỈNH SƠN LA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 405/SGDĐT-TCCB

Sơn La, ngày 10 tháng 5 năm 2013

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn hoàn thiện
hồ sơ xét hết tập sự năm 2013

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về
việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của
Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 29/3/2009 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công
chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước tỉnh Sơn La;
Trong thời gian thực hiện xét hết tập sự cho viên chức của các đơn vị trực
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; một số đơn vị còn chưa thực hiện đúng việc xét
hết thời gian thử việc cho viên chức (còn có những trường hợp đã để quá thời
gian rất nhiều; làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các chế độ chính sách
khác…); thành phần hồ sơ chưa đảm bảo theo đúng quy định...
Vì vậy: Để đảm bảo chế độ chính sách và quyền lợi cho viên chức, Sở
Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm
túc một số nội dung sau:
1. Căn cứ thời gian của giáo viên khi bắt đầu đến nhận công tác làm mốc
để tính thời gian thử việc, khi giáo viên đến nhận công tác yêu cầu thủ trưởng
đơn vị ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức và phải ban hành quyết định
bằng văn bản cử một viên chức cùng ngạch hoặc ở ngạch trên có năng lực và
kinh nghiệm về nghiệp vụ để hướng dẫn người thử việc nắm vững chức năng,
nhiệm vụ, nội quy, quy chế của đơn vị. Không thực hiện việc cử một người
hướng dẫn tập sự cho hai người tập sự trở lên trong cùng thời gian (đối với
những đơn vị nào nộp hồ sơ quá muộn so với thời gian được hưởng của viên
chức phải có lý do trình bày cụ thể trong biên bản họp xét của nhà trường và
nêu rõ lý do; nếu đơn vị không giải trình rõ, Hội đồng xét bổ nhiệm vào ngạch
Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ căn cứ vào ngày đơn vị nộp hồ sơ của viên chức để
đánh giá và tính thời gian hết tập sự tại thời điểm nộp hồ sơ; trường hợp nộp hồ
sơ quá muộn so với thời gian viên chức được công nhận hết tập sự là 12 tháng,
Hội đồng xét hết tập sự của Ngành sẽ ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao
động đối với viên chức và thủ trưởng của đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trong
việc quản lý của mình).
2. Khi kết thúc thời gian thử việc, người hướng dẫn thử việc phải có văn
bản đánh giá, nhận xét đối với người thử việc, báo cáo với người đứng đầu đơn
vị sử dụng ...
UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 405/SGDĐT-TCCB
Sơn La, ngày 10 tháng 5 năm 2013
V/v hướng dẫn hoàn thiện
hồ sơ xét hết tập sự năm 2013
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Căn c Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về
việc tuyển dụng, sử dụng quản viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của
Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 29/3/2009 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định phân cấp quản cán bộ, công
chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước tỉnh Sơn La;
Trong thời gian thực hiện xét hết tập sự cho viên chức của các đơn vị trực
thuộc Sở Giáo dục Đào tạo; một số đơn vị còn chưa thực hiện đúng việc xét
hết thời gian thử việc cho viên chức (còn những trường hợp đã để quá thời
gian rất nhiều; làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các chế độ chính sách
khác…); thành phần hồ sơ chưa đảm bảo theo đúng quy định...
vậy: Để đảm bảo chế độ chính sách quyền lợi cho viên chức, Sở
Giáo dục Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm
túc một số nội dung sau:
1. Căn cứ thời gian của giáo viên khi bắt đầu đến nhận công tác làm mốc
để nh thời gian thử việc, khi giáo viên đến nhận công tác yêu cầu thủ trưởng
đơn vị kết hợp đồng làm việc đối với viên chức phải ban hành quyết định
bằng văn bản cử một viên chức cùng ngạch hoặc ngạch trên năng lực
kinh nghiệm về nghiệp vụ đ hướng dẫn người thử việc nắm vững chức năng,
nhiệm vụ, nội quy, quy chế của đơn vị. Không thực hiện việc cử một người
hướng dẫn tập sự cho hai người tập sự trở lên trong cùng thời gian (đối với
những đơn vị nào nộp hồ quá muộn so với thời gian được hưởng của viên
chức phải do trình bày cụ thể trong biên bản họp xét của nhà trường
nêu do; nếu đơn vị không giải trình rõ, Hội đồng xét bổ nhiệm vào ngạch
Sở Giáo dục Đào tạo sẽ căn cứ vào ngày đơn vị nộp hồ của viên chức để
đánh giá và tính thời gian hết tập sự tại thời điểm nộp hồ sơ; trường hợp nộp hồ
quá muộn so với thời gian viên chức được công nhận hết tập sự 12 tháng,
Hội đồng xét hết tập sự của Ngành sẽ ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao
động đối với viên chức thủ trưởng của đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trong
việc quản lý của mình).
2. Khi kết thúc thời gian thử việc, người hướng dẫn thử việc phải văn
bản đánh giá, nhận xét đối với người thử việc, báo cáo với người đứng đầu đơn
vị sử dụng viên chức và phải chịu trách nhiệm về việc đánh giá của mình.
3. Người hướng dẫn thử việc được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm mỗi
tháng bằng 0,3 mức lương tối thiểu hiện hành trong thời gian thực tế hướng dẫn
Xét hết tập sự - Trang 2
Xét hết tập sự - Người đăng: nbm88t
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Xét hết tập sự 9 10 197