Ktl-icon-tai-lieu

100 CÂU TRẮC NGHIỆM KHỐI TH

Được đăng lên bởi c2boly-tamdao
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 954 lần   |   Lượt tải: 0 lần
100 CÂU TRẮC NGHIỆM KHỐI TH
1. Lặp lại các dòng tiêu đề của bảng biểu ta dùng
a. Table\Heading Row repeat
b. Table\ Sort
c. Table\Formular
d. Cả ba đều sai
2. Edit\ select all tương ứng với phím tắt nào?
a. Ctrl- A
b. Ctrl-L
c. Ctrl-K
d. A,c sai
3. Để chọn hiệu ứng cho chữ ta chọn thẻ nào trong format\Font:
a. Text effects
b. Charater spacing
c. Cả ba đều sai
d. Font
4. Lệnh nào sau đây tương ứng với phím tắt Ctrl-D.
a. Format\Font style
b. Insert\Font
c. Font\Style
d. Format/Font
5. Muốn biết ta đã gõ được mấy từ thì dùng lệnh:
a. Tools\Spelling and Grammar
b. Tools\Option
c. Tools\Count
d. Có hai câu đúng trong 3 câu
6. Chèn một kí tự đặc biệt ta dùng:
a. Insert\Text box
b. Insert\File
c. Insert\Symbol
d. Insert\Picture
7. Tìm kiếm và thay thế một từ lặp lại nhiều lần

a. Edit\Go to
b. Edit\Replace
c. Edit\Find
d. A.b đúng
8. Chuyển sang chữ hoa đầu từ ta dùng lệnh :format\change case
a. Title Case
b. Lower Case
c. Sentence Case
d. Upper Case
9. Trộn các ô lại với nhau ta sử dụng menu lệnh:
a. Table\Formular
b. Table\Sort
c. Table\Meger Cells
d. Table\Split Cells
10. Để trình bày văn bản theo kiểu liệt kê ta dùng lệnh nào sau đây?
a. Format\Tab
b. Format\bullet and numbe
c. Format\direction
d. Format\paragraph
11. Tô màu cho đoạn văn bản ta dung lệnh :
a. Format\border and shading
b. Format\Header and Footer
c. Format\Change Case
d. Format\Drop cap
12. Tạo khoảng cách các dòng là hai dòng thì dùng tổ hợp phím nào?
a. Ctrl-2
b. Ctrl-0
c. Ctrl-1
d. A,b đúng
13. Hiển thị thanh công cụ chuẩn ta chọn view\toolbar\:
a. Table and border
b. Standard
c. Drawing
d. Formatting

14. Thoát khỏi chương trình Word ta sử dụng menu lệnh:
a. File\close
b. File\exit
c. File\Print preview
d. Có hai câu đúng trong ba câu
15. Chèn một cột bên phải cột được chọn:
a. Table\Insert\Row below
b. Table\Insert\Row above
c. Table\Insert\Columns to right
d. Table\Insert\Columns to left
16. Để copy một đoạn văn bản ta dùng cặp lệnh nào:
a. Edit\Copy-Edit\Paste
b. Edit\Cut-Edit\Paste
c. Cả hai đều đúng
d. Cả hai đều sai
17. Tạo đầu trang và chân trang ta dùng lệnh
a. View\Header
b. View\ Header and Footer
c. View\Footer
d. Cả ba đều sai
18. Để tạo một bảng biểu thì ta dùng menu lệnh nào?
a. Table\Insert\Cells
b. Table\Insert\Row
c. Table\Insert\Column
d. Table\Insert\ Table
19. Đánh số trang cho một file văn bản ta dùng lệnh:
a. Insert\Page number
b. Insert\ Date and Time
c. Insert\ Break
d. Không có câu nào đúng
20. Để mở một file sẵn có trên đĩa trong chương trình Word ta dùng lệnh ...
100 CÂU TRẮC NGHIỆM KHỐI TH
1. Lặp lại các dòng tiêu đề của bảng biểu ta dùng
a. Table\Heading Row repeat
b. Table\ Sort
c. Table\Formular
d. Cả ba đều sai
2. Edit\ select all tương ứng với phím tắt nào?
a. Ctrl- A
b. Ctrl-L
c. Ctrl-K
d. A,c sai
3. Để chọn hiệu ứng cho chữ ta chọn thẻ nào trong format\Font:
a. Text effects
b. Charater spacing
c. Cả ba đều sai
d. Font
4. Lệnh nào sau đây tương ứng với phím tắt Ctrl-D.
a. Format\Font style
b. Insert\Font
c. Font\Style
d. Format/Font
5. Muốn biết ta đã gõ được mấy từ thì dùng lệnh:
a. Tools\Spelling and Grammar
b. Tools\Option
c. Tools\Count
d. Có hai câu đúng trong 3 câu
6. Chèn một kí tự đặc biệt ta dùng:
a. Insert\Text box
b. Insert\File
c. Insert\Symbol
d. Insert\Picture
7. Tìm kiếm và thay thế một từ lặp lại nhiều lần
100 CÂU TRẮC NGHIỆM KHỐI TH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
100 CÂU TRẮC NGHIỆM KHỐI TH - Người đăng: c2boly-tamdao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
100 CÂU TRẮC NGHIỆM KHỐI TH 9 10 129