Ktl-icon-tai-lieu

98 câu hỏi về Word

Được đăng lên bởi giobienhalong
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1120 lần   |   Lượt tải: 0 lần
98 CAÂU HOÛI VEÀ WORD
1.Toâi muoán thieát laäp moät phoâng chöõ laøm phoâng chöõ maëc ñònh cho taát caû caùc taäp tin.
Ñeå thieát laäp laïi phoâng chöõ maëc ñònh ñaõ söû duïng, caàn thöïc hieân nhö sau:
1. Nhaáp choïn menu Format -> Font.
2. Trong hoäp thoaïi Font, choïn theû Font.Trong theû naøy, ñònh daïng Font, kích côõ vaø kieåu chöõ
baèng caùch söû duïng caùc khung Font, Font style vaø Size
3. Nhaáp vaøo nuùt Default…Moät hoäp thoaïi khaùc xuaát hieän.
4. Choïn Yes ñeå söû duïng ñònh daïng vöøa thieát laäp
2.Töï ñoäng löu giöõ döõ lieäu khi ñang laøm vieäc:
1. Nhaáp choïn menu Tool -> Options hieån thò hoäp thoaïi Options
2. Choïn theû Save.
3. Ñaùnh daáu choïn oâ Save AutoRecover info every… minutes, roài goõ vaøo khung Minutes
khoang thôøi gian muoán löu tröõ töï ñoäng.
4. Nhaáp OK.
Coù theå aán ñònh khoaûng thôøi gian cho moãi laàn löu tröõ töï ñoäng töø 1 ñeán 120 p
3. C hoïn nhanh moät töø, moät caâu vaø moät ñoaïn trong vaên baûn baèng chuoät :
Coù nhieàu caùch, xin höôùng daãn caùch choïn baèng chuoät:
- Choïn moät töø baèng caùch nhaáp ñuùp con troû chuoät leân töø muoán choïn.
- Choïn moät caâu baèng caùch nhaán giöõ Ctrl vaø nhaáp troû chuoät taïi moät vò trí baát kyø trong caâu muoán
choïn.
- Choïn moät ñoaïn baèng caùch nhaáp nhanh ba laàn lieân tieáp taïi vò trí baát kyø cuûa ñoaïn muoán choïn.
4.Gaùn phím taét cho caùc Symbol(kyù töï ñaëc bieät) :
1. Nhaáp choïn menu Insert -> Symbol ñeå hieån thò hoäp thoaïi Symbol.
2. Choïn Simbol muoán gaùn phím taét.
3. Nhaáp vaøo nuùt Shortcut Key.Hoäp thoaïi Customize Keyboard xuaát hieän.
4. Trong hoäp thoaïi Custumize,goõ phím hay toå hôïp phím muoán gaùn Symbol vaøo oâ Press
new shortcut key.
5. Nhaáp nuùt Assign, phím hoaëc toå hôïp phím ñöôïc gaùn seõ töï ñoäng chuyeån sang oâ
Current keys, Word seõ ghi nhôù phím taét naøy laøm ñaïi dieän cho symbol.
6. Nhaáp Close ñoùng caùc hoäp thoaïi.
u yù quan troïng:
Haõy thaän troïng trong vieäc gaùn phím taét, phaûi chaéc chaén raèng toå hôïp phím naøy chöa duøng
cho caùc chöùc naêng khaùc cuûa Word. Baèng khoâng Word seõ gaùn toå hôïp phím bò truøng cho symbol vaø
“queân” ñi taùc vuï ñaõ ñöôïc gaùn cho noù tröôùc noù.
Ví duï: Gaùn toå hôïp phím Ctrl + C cho symbol “
Töø ñaây, khi nhaán phím Ctrl + C, Word seõ töï ñoäng cheøn vaøo symbol “” chöù khoâng thöïc
hieän chöùc naêng Save nöõa.
Muoán toå hôïp phím Ctrl + C trôû veà chöùc naêng ban ñaàu cuûa noù (Save – löu giöõ lieäu) phaûi xoùa
boû vieäc gaùn phím taét cho symbol “”. Thöïc hieän nhö sau:
1. Nhaáp choïn menu Insert -> Symbol môû hoäp thoaïi Symbol.
2. Nhaáp vaøo nuùt Short Key, môû tieáp hoäp thoaïi Customize Keyboard.
3. Trong hoäp thoaïi naøy, choïn toå hôïp phím Ctrl + C ôû oâ Current keys.
4. Nhaán nuùt Remove loaïi boû vieäc gaùn toå hôïp phím naøy cho symbol “
5. Nhaáp Close ñoùng caùc hoäp thoaïi.
Vaäy laø Word laïi “nhôù” löu döõ lieäu khi nhaán toå hôïp phím Ctrl + C.
5.Laøm theá naøo cheøn theâm nhöõng ñöôøng keû doïc vaøo giöõa caùc coät vaên baûn?
Cheøn theâm nhöõng ñöôøng keû doïc vaøo giöõa caùc coät vaên baûn laøm cho taøi lieäu saùng suûa vaø deã ñoïc
hôn. Ñöôøng keû naøy caøng coù ích khi khoaûng caùch giöõa caùc coät hôi bò heïp.
1
98 câu hỏi về Word - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
98 câu hỏi về Word - Người đăng: giobienhalong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
98 câu hỏi về Word 9 10 215