Ktl-icon-tai-lieu

Access 2010

Được đăng lên bởi Huấn Cao
Số trang: 153 trang   |   Lượt xem: 4094 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Khoa CNTT – Trường Trung Cấp Nghề Bình Thạnh

MỤC LỤC
Bài giảng 1

Tổng quan về CSDL và MS Access 2010 ........................................................... 1

1.1. Tổng quan về khai thác và quản lí CSDL ......................................................................... 1
1.1.1.

Bài toán khai thác và quản lí CSDL .......................................................................... 1

1.1.2.

Những lợi ích của việc quản lí và khai thác CSDL ................................................... 1

1.1.3.

Yêu cầu tính chính xác và đầy đủ của CSDL ............................................................ 2

1.2. Tổng quan về Access 2010................................................................................................ 2
1.2.1.

Tại sao lại là Access 2010 ......................................................................................... 2

1.2.2.

Các thành phần cơ bản của Access 2010 .................................................................. 3

1.3. Các thao tác cơ bản trên Access 2010.............................................................................. 3
1.3.1.

Khởi động Access 2010 ............................................................................................ 3

1.3.2.

Tạo mới t p tin Access .............................................................................................. 4

1.3.3.

Lưu và mở t p tin CSDL Access............................................................................... 5

1.3.4.

Sơ lược về môi trường làm việc của Access 2010 .................................................... 7

1.3.5.

Đóng t p tin CSDL và thoát khỏi Access 2010 ........................................................ 7

1.3.6.

Sử dụng phần trợ giúp trong Access ......................................................................... 8

1.4. Tóm tắt buổi học ............................................................................................................... 9
Bài giảng 2

Tổng quan về bảng – Đơn vị căn bản tổ chức CSDL ..................................... 10

2.1. Khái niệm về bảng .......................................................................................................... 10
2.2. Cấu trúc cơ bản của bảng .............................................................................................. 11
2.2.1.

Tên bảng: ................................................................................................................. 11

2.2.2.

Trường dữ l...
Khoa CNTT – Trường Trung Cấp Nghề Bình Thạnh
MỤC
LỤC
Bài g i
n
g 1 T
n
g qu
a n
v
CSDL và M S
A cce ss 2010 ........................................................... 1
1.1. T
ổng quan v k hai t
hác v
à q u
ản lí
CSD L
............................................................... .
......... 1
1.1.1. B à i t
o á n kh a i t
h á
c q u
n lí
C S
D L
............................................................... .
.......... 1
1.1.2. Những lợi í
c h c
a vi c q
u n lí
kh a i t
h á c C S
D
L
............................... .
................... 1
1.1.3. Y ê u cầ u t í
nh c hính x
á c v
à đ
y đủ c
a C S
D
L
............................................................ 2
1.2. T
ổng quan v A c c
e ss 20 1
0
................................................................................................ 2
1.2.1. T i sao l i l
à A c
ce ss 20 1
0 ............................................................... .
......................... 2
1.2.2. C á c thành ph n c ơ b
n c
ủa A c c
e ss 2010 ............................................................... .
.. 3
1.3. Các thao t
ác c ơ b
ản trên
A cce ss 201 0
............................................................... .
.............. 3
1.3.1. Khởi động A
cce ss 2010 ............................................................................................ 3
1.3.2. T o mới t
p t i
n A cce ss .............................................................................................. 4
1.3.3. L ưu v
à m
t
p t i
n C S
D
L A cce s s
............................................................... .
............... 5
1.3.4. S
ơ lược về môi
trường l à
m v i
c c ủa A
c c
e ss 2010 ............................... .
.................... 7
1.3.5. Đóng t
p t i
n C S
D
L t h
o á t k h
ỏi A cce ss 2010 ............................... .
........................ 7
1.3.6. S
ử dụng phần trợ
g iúp tr
ong A
cce ss ............................................................... .
......... 8
1.4. T
óm tắt buổi học ............................................................................................... .
............... 9
Bài g i
n
g 2 T
n
g qu
a n
v
b
n
g – Đ ơ n
vị c ăn
b
ản
tổ c h
ức CSDL ............................... .
..... 10
2.1. Khái n i
m v bảng ............................................................................................... .
.......... 10
2.2. C
ấu trúc c ơ bản của bả n
g .............................................................................................. 11
2.2.1. T ê n b n
g :
............................... .
............................................................... .
................. 11
2.2.2. T r ường d
ữ l i
u (
F ield)
b n g hi ( R
ec o r d
) ............................................................ 11
2.2.3. T r ường k h
( P
rima r
y k
e
y )
............................................................... .
..................... 13
2.3. Xây d
ng c ấu trúc bản g
............................................................................................... .
.. 13
2.3.1. B n
g th i
ế t k
ế mô t
cấ u t
rúc b n
g . ............................................................... .
.......... 13
2.3.2. T o cấ u tr ú
c b
n
g b
n
g c
hế độ D e s i
g n Vi e w
.......................................................... 15
2.3.3. T o b n
g bằ n
g c hế độ
g õ
trực t i
ế p ............................................................... .
.......... 16
2.4. Các th u
ộc t í
nh của tr ư
ng dữ
li u
............................................................... .
.................. 17
2.4.1. Thuộc t í
nh F ield S
i z
e .............................................................................................. 18
2.4.2. Thuộc t í
nh F o r mat ............................................................................................... .
... 18
2.4.3. Thuộc t í
nh
I nput M a sk ............................................................................................ 19
2.4.4. Thuộc t í
nh Captio n
............................................................................................... .
.. 20
2.4.5. Thuộc t í
nh D e f a ult
V
a lue ............................................................... .
........................ 20
Giáo trình Microsoft Access 2010
Trang 1
Access 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Access 2010 - Người đăng: Huấn Cao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
153 Vietnamese
Access 2010 9 10 151