Ktl-icon-tai-lieu

Active Directory windows 2008

Được đăng lên bởi Lê Kim Văn Minh
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 183 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2 : Active Directory Domain services

Thái Hồng Đức - 1

CHƯƠNG 2 : ACTIVE DIRECTORY
MỤC TIÊU THỰC HIỆN
I.

Mô tả các khái niệm Domain, Tree, Forest
Biết mô tả quá trình cài đặt hệ điều hành Windows Server 2008 , nâng cấp
domain, và loại bỏ domain
Biết kiểm tra và sửa lổi khi kết nối không thành công
Restore van Backup hệ thống khi có sự cố
CÁC MÔ HÌNH MẠNG TRONG MÔI TRƯỜNG MICROSOFT.
1.Mô hình Workgroup.

Mô hình mạng workgroup còn gọi là mô hình mạng peer-to-peer, là mô hình mà
trong đó các máy tính có vai trò như nhau được nối kết với nhau. Các dữ liệu và tài
nguyên được lưu trữ phân tán tại các máy cục bộ, các máy tự quản lý tài nguyên cục bộ
của mình. Trong hệ thống mạng không có máy tính chuyên cung cấp dịch vụ và quản lý
hệ thống mạng. Mô hình này chỉ phù hợp với các mạng nhỏ, dưới mười máy tính và yêu
cầu bảo mật không cao.
Đồng thời trong mô hình mạng này các máy tính sử dụng hệ điều hành hỗ trợ đa người
dùng lưu trữ thông tin người dùng trong một tập tin SAM (Security Accounts Manager)
ngay chính trên máy tính cục bộ. Thông tin này bao gồm: username (tên đăng nhập),
fullname, password, description… Tất nhiên tập tin SAM này được mã hóa nhằm tránh
người dùng khác ăn cấp mật khẩu để tấn công vào máy tính. Do thông tin người dùng
được lưu trữ cục bộ trên các máy trạm nên việc chứng thực người dùng đăng nhập máy
tính cũng do các máy tính này tự chứng thực.
2.Mô hình Domain.
Khác với mô hình Workgroup, mô hình Domain hoạt động theo cơ chế clientserver, trong hệ thống mạng phải có ít nhất một máy tính làm chức năng điều khiển
vùng (Domain Controller), máy tính này sẽ điều khiển toàn bộ hoạt động của hệ
thống mạng. Việc chứng thực người dùng và quản lý tài nguyên mạng được tập
trung lại tại các Server trong miền. Mô hình này được áp dụng cho các công ty vừa và
lớn.
Trong mô hình Domain của Windows Server 2008 thì các thông tin người dùng

Chương 2 : Active Directory Domain services

Thái Hồng Đức - 2

được tập trung lại do dịch vụ Active Directory quản lý và được lưu trữ trên máy tính
điều khiển vùng (domain controller) với tên tập tin là NTDS.DIT. Tập tin cơ sở dữ liệu
này được xây dựng theo công nghệ tương tự như phần mềm Access của Microsoft
nên nó có thể lưu trữ hàng triệu người dùng, cải tiến hơn so với công nghệ cũ chỉ
lưu trữ được khoảng 5 nghìn tài khoản người dùng. Do các thông tin người dùng
được lưu trữ tập trung nên việc chứng thực người dùng đăng nhập vào mạng cũng tập
trung và do máy điều khiển vùng chứng thực.
II. Active Directory...
Chương 2 : Active Directory Domain services Thái Hồng Đức - 1
CHƯƠNG 2 : ACTIVE DIRECTORY
MC TIÊU THC HIN
- Mô tả các khái niệm Domain, Tree, Forest
- Biết tả quá trình cài đặt hệ điều hành Windows Server 2008 , nâng cấp
domain, và loại bỏ domain
- Biết kiểm tra và sửa lổi khi kết nối không thành công
- Restore van Backup hệ thống khi có sự cố
I. C MÔ HÌNH MNG TRONG MÔI TRƯỜNG MICROSOFT.
1.Mô hình Workgroup.
hình mng workgroup còn gi hình mng peer-to-peer, là hình
trong đó các y tính vai trò như nhau được ni kết vi nhau. Các d liu i
nguyên được u trữ phân tán ti các y cc b, các y t qun tài nguyên cc b
ca mình. Trong h thng mng không y tính chuyên cung cp dch v qun
h thng mng. Mô hình này ch phù hp vi các mng nhỏ, dưới i máy tính yêu
cu bo mt không cao.
Đồng thi trong mô hình mng này các máy tính s dng h điều hành h tr đa ngưi
dùng lưu tr thông tin ngưi dùng trong mt tp tin SAM (Security Accounts Manager)
ngay chính trên máy tính cc b. Thông tin này bao gm: username (tên đăng nhập),
fullname, password, description… Tt nhiên tập tin SAM này đưc mã hóa nhm tránh
người dùng khác ăn cấp mt khẩu để tấn công vào y tính. Do thông tin người dùng
được lưu tr cc b trên các máy trm n vic chng thc người dùng đăng nhập máy
tính cũng do các máy tính này tự chng thc.
2.Mô hình Domain.
Khác vi mô hình Workgroup, mô hình Domain hoạt động theo cơ chế client-
server, trong h thng mng phi có ít nht mt máy tính làm chức năng điều khin
vùng (Domain Controller), máy tính này s điều khin toàn b hoạt động ca h
thng mng. Vic chng thc ngưi dùng và qun lý tài nguyên mạng được tp
trung li ti các Server trong miền. Mô hình này được áp dng cho các công ty va và
ln.
Trong hình Domain ca Windows Server 2008 thì các thông tin ngưi dùng
Active Directory windows 2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Active Directory windows 2008 - Người đăng: Lê Kim Văn Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Active Directory windows 2008 9 10 329