Ktl-icon-tai-lieu

API trong lập trình

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 923 lần   |   Lượt tải: 0 lần
API trong lập trình

Các hàm API liên quan đến cửa sổ
Trước khi tìm hiểu tiếp phần tiếp theo của API, tôi xin phép được gửi tới các bạn công dụng của
các hàm API thông dụng, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu cách sử dụng nó.
Phần 1: Các hàm API liên quan đến cửa sổ

Để xem xét quan hệ của một cửa sổ (Tạm gọi là cửa sổ khai báo) với các cửa sổ khác ta nghiên
cứu các mối quan hệ sau:
1.

Declare Function AnyPopup Lib "user32" Alias "AnyPopup" () As Long

Công dụng: Đưa ra chỉ số cửa sổ popup hiện đang tồn tại trên màn hình.
Trị trả về: Integer ~ True (Khác zero) nếu có cửa sổ popup.
2.

Declare Function AdjustWindowRect Lib "user32" Alias "AdjustWindowRect" (lpRect As
RECT, ByVal dwStyle As Long, ByVal bMenu As Long) As Long

3.

Declare Function AdjustWindowRectEx Lib "user32" Alias "AdjustWindowRectEx" (lpRect
As RECT, ByVal dsStyle As Long, ByVal bMenu As Long, ByVal dwEsStyle As Long) As
Long

Công dụng: Điều chỉnh cửa sổ khi có vùng làm việc client (Không tính kích thước của thanh tiêu
đề, đường viền và các phần thêm) được khai báo, khi biết kiểu cửa sổ.
Tham số kèm:
LpRect Hình chữ nhật chứa vùng làm việc client.
DwStyle

Kiểu cửa sổ.

BMenu Đưa giá trị True (Khác zero) nếu cửa sổ có trình đơn
DwEsStyle
4.

kiểu cửa sổ mở rộng.

Declare Function ArrangeIconicWindows Lib "user32" Alias "ArrangeIconicWindows" (ByVal
hwnd As Long) As Long

Công dụng: Xếp các biểu tượng cửa sổ trong một cửa sổ chứa (Mức Parent).

Trị trả về: Integer chiều cao của hàng biểu tượng. Zero nếu thất bại.
Tham số kèm:
Cán của cửa sổ chứa (Mức Parent).

HWnd
5.

Declare Function BeginDeferWindowPos Lib "user32" Alias "BeginDeferWindowPos"
(ByVal nNumWindows As Long) As Long

Công dụng: Bắt đầu xây dựng danh sách vị trí các cửa sổ mới thành cấu trúc bản đồ nội bộ
chứa vị trí các cửa sổ.
Trị trả về: Integer - cán của cấu trúc bản đồ. Zero nếu thất bại.
Tham số kèm:
NNum Windows Số cửa sổ ban đầu để cấp phát chỗ trống.
6.

Declare Function DeferWindowPos Lib "user32" Alias "DeferWindowPos" (ByVal
hWinPosInfo As Long, ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal x As
Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As
Long

Công dụng: Đinh nghĩa vị trí của cửa sổ mới qua cửa sổ khai báo và đưa vào cấu trúc bản đồ
nội bộ chứa vị trí các cửa sổ.
Trị trả về: Integer - Cán mới đối với cấu trúc bản đồ chứa thông tin cập nhật vị trí. Zero nếu thất
bại.
Tham số kèm:
HWinPosInfo

Cán của cấu trúc bản đồ.

HWnd Cửa sổ cần định vị.
HWndInsertAf...
API trong lập trình
API trong lập trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
API trong lập trình - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
API trong lập trình 9 10 649