Ktl-icon-tai-lieu

arcgis tòan tập

Được đăng lên bởi Tham Dao
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 971 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHẦN MỀM
1.1. ArcGIS
ArcGIS: là hệ thống GIS hàng đầu hiện nay, cung cấp một giải pháp toàn diện
từ thu thập / nhập số liệu, chỉnh lý, phân tích và phân phối thông tin trên mạng
Internet tới các cấp độ khác nhau như CSDL địa lý cá nhân hay CSDL của các
doanh nghiệp. Về mặt công nghệ, hiện nay các chuyên gia GIS coi công nghệ
ESRI là một giải pháp mang tính chất mở, tổng thể và hoàn chỉnh, có khả năng
khai thác hết các chức năng của GIS trên các ứng dụng khác nhau như: desktop
(ArcGIS Desktop), máy chủ (ArcGIS Server), các ứng dụng Web (ArcIMS,
ArcGIS Online), hoặc hệ thống thiết bị di động (ArcPAD)... và có khả năng tương
tích cao đối với nhiều loại sản phẩm của nhiều hãng khác nhau.

1.1 Bộ phần mềm ứng dụng ArcGIS
1.2. ArcGIS Desktop
ArcGIS Desktop: (với phiên bản mới nhất là ArcGIS 10) bao gồm những
công cụ rất mạnh để quản lý, cập nhật, phân tích thông tin và xuất bản tạo nên một
hệ thống thông tin địa lý (GIS) hoàn chỉnh, cho phép:
Tạo và chỉnh sửa dữ liệu tích hợp (dữ liệu không gian tích hợp với dữ liệu
thuộc tính) - cho phép sử dụng nhiều loại định dạng dữ liệu khác nhau thậm chí cả
những dữ liệu lấy từ Internet;
Truy vấn dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính từ nhiều nguồn và bằng
nhiều cách khác nhau;
Hiển thị, truy vấn và phân tích dữ liệu không gian kết hợp với dữ liệu thuộc tính;

Thành lập bản đồ chuyên đề và các bản in có chất lượng trình bày chuyên
nghiệp.
ArcGIS Destop là một bộ phần mềm ứng dụng gồm: ArcMap, ArcCatalog,
ArcToolbox, ModelBuilder, ArcScene và ArcGlobe. Khi sử dụng các ứng dụng
này đồng thời, người sử dụng có thể thực hiện được các bài toán ứng dụng GIS bất
kỳ, từ đơn giản đến phức tạp, bao gồm cả thành lập bản đồ, phân tích địa lý, chỉnh
sửa và biên tập dữ liệu, quản lý dữ liệu, hiển thị và xử lý dữ liệu. Phần mềm
ArcGIS Desktop được cung cấp cho người dùng ở 1 trong 3 cấp bậc với mức độ
chuyên sâu khác nhau là ArcView, ArcEditor, ArcInfo:
1.3. ArcView
ArcView: Cung cấp đầy đủ chức năng cho phép biểu diễn, quản lý, xây dựng
và phân tích dữ liệu địa lý, các công cụ phân tích không gian cùng với việc biên tập
và phân tích thông tin từ các lớp bản đồ khác nhau đồng thời thể hiện các mối quan
hệ và nhận dạng các mô hình. Với ArcView, cho phép:
- Ra các quyết định chuẩn xác hơn dựa trên các dữ liệu địa lý;
- Xem và phân tích các dữ liệu không gian bằng nhiều phương pháp;
- Xây dựng đơn giản và dễ dàng các dữ liệu địa lý;
- Tạo ra các bản đồ có chất lượng cao;
- Quản lý tất cả các file, CSDL và c...
PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHẦN MỀM
1.1. ArcGIS

!"!#$%&'(&)*+
,,-./0123%&0124
5678)*)
9:';<=($>.?
.@A?4*AB./,#.
C 1,#.D  4 C ,(,D  A B E,F CG
H,D8@F3CI1D555(>.?/J
'(-7+#K47L.5
1.1 Bộ phần mềm ứng dụng ArcGIS
1.2. ArcGIS Desktop
1,#.C(-*F-MNDFOP
)B+=Q%!!&')(RF+*
)3%CD$S
T+($#UP'VCP.)'V(-P
'DWS#UB7+3+P.!'
PP ,,X
T(P.)(P'7O(FY
7.X
Z=3((&'P.).@V(-P'X
arcgis tòan tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
arcgis tòan tập - Người đăng: Tham Dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
arcgis tòan tập 9 10 871