Ktl-icon-tai-lieu

Arduino EthernetShield

Được đăng lên bởi dinhminh10111036cdt10
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 509 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hướng dẫn sử dụng

Ethernet Shield v1.1

Ethernet Shield v1.1

Giới Thiệu

Mô Tả

Ethernet Shield cho phép board Arduino nối ra internet
một cách nhanh chóng. Chỉ cần cắm board này vào board
Arduino và nối mạng thông qua đầu cáp RJ45, rồi thực
hiện một số dòng code đơn giản là có thể điều khiển thiết
bị thông qua internet.
Board được thiết kế dựa trên chip ethernet W5100 hỗ trợ
stack mạng TCP và UDP, dễ dàng viết sketch nhờ tập thư
viện mạnh và nhiều thí dụ từ website Arduino.
Trên board có đầu nối cáp mạng RJ45, có khe cắm thẻ nhớ
micro – SD cho phép lưu trữ nhiều files phục vụ việc điều
khiển qua mạng. Board cũng có chip điều khiển reset cho
W5100 để đảm bảo reset đồng bộ khi bật nguồn.
Giao tiếp giữa Ethernet Shield và board Arduino thông qua
bus truyền tin SPI.

Hình 1 trình bày các thành phần trên board Ethernet Shield
với các chức năng sau :

Đặc Điểm
• Điện áp hoạt động 5V được lấy từ trạm nguồn POWER
của board Arduino.
• Dùng chip Ethernet W5100 có bộ đệm 16KB.
• Tốc độ kết nối internet 10/100 Mb.
• Kết nối với board Arduino thông qua bus SPI dùng đầu
nối ICSP.
• Trên board, W5100 và thẻ SD card cùng dùng chung bus
SPI nên cần lưu ý tại một thời điểm chỉ một ngoại vi được
hoạt động.
• Hiển thị trạng thái kết nối mạng thông qua các leds FDX,
LINK, TX, RX, COLL, 100M.

Copyright © 2012, Control Co., Ltd.

1. Nút RESET – dùng để reset hệ thống
2. Khe giữ thẻ nhớ micro – SD
3. Đầu nối ICSP – trong đó các pin của bus SPI gồm : 1 –
MISO, 3 – SCK, 4 – MOSI. Chú ý, các pin này cũng được
nối với MISO, SCK, MOSI của mục mô tả 6 (xem thêm
chi tiết trong sơ đồ mạch). Xem Hình 2 có thể thấy phía
dưới board, ICSP là khối nhựa 6 lỗ (jack cái). Khi cắm
Ethernet Shield vào board Arduino cần lưu ý cắm đúng 6
lỗ này với 6 đầu kim của board Arduino.
4. Jumper INT – khi nối jumper này lại sẽ cho phép board
Arduino nhận tín hiệu sự kiện ngắt (interrupt) từ W5100.
Jumper này nối pin INT của W5100 đến chân digital số 2
của Arduino.
5. Led PWR – báo nguồn của Ethernet Shield.
6. Bus SPI – gồm 4 pins SS, MOSI, MISO, SCK được nối
đến các pin digital số 10, 11, 12, 13 tương ứng của board
Arduino để thực hiện truyền tin SPI. 3 pin MOSI, MISO,
SCK cũng được nối đến đầu nối ICSP như đã mô tả trong
mục 3.1

Hướng dẫn sử dụng

Ethernet Shield v1.1

6

5
7
4
3

8

2

1

Hình 1 : Các thành phần trên board Ethernet Shield
7. Đầu nối RJ45 – nơi cắm dây cáp mạng để kết nối
internet cho Ethernet Shield. Trên đầu nối này (Hình 3) có
hai led hiển thị trạng thái :
• L...
Hướng dn s dng Ethernet Shield v1.1
Copyright © 2012, Control Co., Ltd. www.vncontrols.vn
1
Gii Thiu
Ethernet Shield cho phép board Arduino ni ra internet
mt cách nhanh chóng. Ch cn cm board này vào board
Arduino và ni mng thông qua đầu cáp RJ45, ri thc
hin mt s dòng code đơn gin là có th điu khin thiết
b thông qua internet.
Board được thiết kế da trên chip ethernet W5100 h tr
stack mng TCP và UDP, d dàng viết sketch nh tp thư
vin mnh và nhiu thí d t website Arduino.
Trên board có đầu ni cáp mng RJ45, có khe cm th nh
micro – SD cho phép lư
u tr nhiu files phc v vic điu
khin qua mng. Board cũng có chip điu khin reset cho
W5100 để đảm bo reset đồng b khi bt ngun.
Giao tiếp gia Ethernet Shield và board Arduino thông qua
bus truyn tin SPI.
Đặc Đim
Đin áp hot động 5V được ly t trm ngun POWER
ca board Arduino.
Dùng chip Ethernet W5100 có b đệm 16KB.
Tc độ kết ni internet 10/100 Mb.
Kết ni vi board Arduino thông qua bus SPI dùng đầu
ni ICSP.
Trên board, W5100 và th SD card cùng dùng chung bus
SPI nên cn lưu ý ti mt thi đim ch mt ngoi vi được
hot động.
Hin th trng thái kết ni mng thông qua các leds FDX,
LINK, TX, RX, COLL, 100M.
Mô T
Hình 1 trình bày các thành phn trên board Ethernet Shield
vi các chc năng sau :
1. Nút RESET – dùng để reset h thng
2. Khe gi th nh micro – SD
3. Đầu ni ICSP – trong đó các pin ca bus SPI gm : 1 –
MISO, 3 – SCK, 4 – MOSI. Chú ý, các pin này cũng đưc
ni vi MISO, SCK, MOSI ca mc mô t 6 (xem thêm
chi tiết trong sơ đồ mch). Xem Hình 2 có th thy phía
dưới board, ICSP là khi nha 6 l (jack cái). Khi cm
Ethernet Shield vào board Arduino cn lưu ý cm đúng 6
l này vi 6 đầ
u kim ca board Arduino.
4. Jumper INT – khi ni jumper này li s cho phép board
Arduino nhn tín hiu s kin ngt (interrupt) t W5100.
Jumper này ni pin INT ca W5100 đến chân digital s 2
ca Arduino.
5. Led PWR – báo ngun ca Ethernet Shield.
6. Bus SPI – gm 4 pins SS, MOSI, MISO, SCK được ni
đến các pin digital s 10, 11, 12, 13 tương ng ca board
Arduino để thc hin truyn tin SPI. 3 pin MOSI, MISO,
SCK cũng được ni đến đầu ni ICSP như đã mô t trong
mc 3.
Ethernet Shield v1.1
Arduino EthernetShield - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Arduino EthernetShield - Người đăng: dinhminh10111036cdt10
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Arduino EthernetShield 9 10 140