Ktl-icon-tai-lieu

Autocad 2d

Được đăng lên bởi Thuythanh Nguyen
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 571 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Thanh menu Draw chứa các lệnh tạo đối tượng hình học cơ bản trên 2D
a. Đúng
b. Sai
2. Thanh menu Modify chứa các lệnh hiệu chỉnh đối tượng
a. Đúng
b. Sai
3. Lệnh Polygon có bao nhiêu kiểu vẽ đa giác
a. 1
b. 2
c. 3
4. Lệnh Circle có bao nhiêu cách vẽ
a. 3
b. 6
c. 11
5. Chức năng nào sau đây không có trong lệnh ARRAY
a. Sao chép đối tượng theo dòng, cột
b. Sao chép đối tượng theo tâm xoay
c. Sao chép đối tượng theo dòng cột và xoay đối tượng
6. Lệnh nào sau đây dùng để bo góc trên đối tượng
a. Chamfer
b. Rotate
c. Fillet
d. circle
7. Lệnh nào cắt đối tượng bằng đối tượng giới hạn
a. Trim
b. Break
c. Extend
8. Lệnh Layer dùng để
a. Ghi kích thước trên bản vẽ
b. Chứa đối tượng bản vẽ
c. Tạo mặt cắt trên đối tượng
9. Lệnh Mirror dùng để
a. Sao chép và di chuyển đối tượng
b. Sao chép đối xứng đối tượng
c. Sao chép đối tượng theo tâm
10. Lệnh Scale dùng để
a. Sao chép song song
b. Xoay đối tượng
c. Hiệu chỉnh tỉ lệ đối tượng

d. Di chuyển đối tượng
11. Lệnh Arc có bao nhiêu kiểu vẽ
a. 8
b. 10
c. 11
d. 15
12. Lệnh nào sao đây không phải lệnh cắt đối tượng
a. Trim
b. Extrim
c. Break
d. Extend
13. Mốn vẽ đường tròn nội tiếp tam giác
a. Center radius
b. Tan tan radius
c. 2 point
d. Tan tan tan
14. File bản vẽ Autocad có kiểu
a. .PSD
b. .Max
c. .DWG
d. .CDR
15. Lệnh nào sau đây tăng kích thước một đối tượng đến đối tượng làm giới hạn
a. Lengthen
b. Extend
c. Stretch
16. Lệnh tạo mặt cắt Hatch dùng cho đối tượng
a. Khép kín
b. Không khép kín
c. A, b sai
17. Lệnh Polygon có các thuộc tính
a. Vẽ đa giác theo Edge
b. Vẽ đa giác theo Imscribed
c. vẽ đa giác theo Circumscribed
d. cả a,b,c điều đúng
18. Hãy liệt kê các thuộc tính truy bắt đểm (object snap mode)
19. Hãy cho biết có bao nhiêu cách kích hoạt hộp thoại Layer trong Autocad
a. 1
b. 3
c. 5

20. Trình bày 6 thuộc tính c ơ bản của Layer Trong Autocad, ứng d ụng c ủa t ừng thu ộc
tính
21. Hãy liệt kê tên các công cụ ghi kích thước c ơ bản trên thanh menu Dimension,
ứng dụng cho từng kiểu ghi trên đối tượng
22. Muốn bật/tắt thuộc tính truy bắt điểm trên đối tượng dùng phím:
a. F3
b. F8
c. F10
23. Vẽ phân đoạn đường line song song Ox hoặc Oy khi vẽ ấn:
a. f3
b. f8
c. f10
24. Bật điểm lưới trên nền vẽ dùng thẻ lệnh:
a. Snap
b. Grid
c. Osnap
d. Ortho
25. Lệnh text trong Autocad có thuộc tính phân đo ạn paragraph:
a. có
b. không
26. Lệnh text có đặt được trên cung (Arc):
a. Có
b. Không
27. Lệnh Edit Polyline có thể nối phân đoạn đường thẳng vào đối tượng đường spline:
a. được
b. không

2. AutoCAD là chữ viết tắt của t...
1. Thanh menu Draw ch a các l nh t o i t ng hình h c c b n trên 2D đ ượ ơ
a. úng Đ
b. Sai
2. Thanh menu Modify ch a các l nh hi u ch nh i t ng đố ượ
a. úng Đ
b. Sai
3. L nh Polygon có bao nhiêu ki u v a giác đ
a. 1
b. 2
c. 3
4. L nh Circle có bao nhiêu cách v
a. 3
b. 6
c. 11
5. Ch c n ng nào sau ây không có trong l nh ARRAY ă đ
a. Sao chép i t ng theo dòng, c tđố ượ
b. Sao chép i t ng theo tâm xoayđố ượ
c. Sao chép i t ng theo dòng c t và xoay i t ng đố ượ đố ượ
6. L nh nào sau ây dùng bo góc trên i t ng đ để đố ượ
a. Chamfer
b. Rotate
c. Fillet
d. circle
7. L nh nào c t i t ng b ng i t ng gi i h n đố ượ đố ượ
a. Trim
b. Break
c. Extend
8. L nh Layer dùng để
a. Ghi kích th c trên b n vướ
b. Ch a i t ng b n v đố ượ
c. T o m t c t trên i t ng đố ượ
9. L nh Mirror dùng để
a. Sao chép và di chuy n i t ng đố ượ
b. Sao chép i x ng i t ngđ đố ượ
c. Sao chép i t ng theo tâmđố ượ
10. L nh Scale dùng để
a. Sao chép song song
b. Xoay i t ngđố ượ
c. Hi u ch nh t l i t ng ỉ ệ đố ượ
Autocad 2d - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Autocad 2d - Người đăng: Thuythanh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Autocad 2d 9 10 286