Ktl-icon-tai-lieu

bài giải mạng máy tính

Được đăng lên bởi huan-nguyen-hoang
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 415 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1: Các giải này tương ứng với một số bài tập Review (bản tiếng Anh)
5. a. 2 người, mỗi người dành riêng 500 kbps
b. nếu chỉ có 2 người truyền đồng thời, băng thông đầu vào là 2*0.5 Mbps= 1 Mbps. Do đó với
đường truyền có băng thông 1 Mbps thì không có thời gian chờ. Nếu có 3 người truyền đồng thời,
thì băng thông đầu vào là 1.5 Mbps. Do đường truyền có băng thông 1 Mbps, các bit sẽ đến hàng
đợi với tốc độ .5 Mbps. Sau một giây, hàng đợi sẽ có độ dài xấp xỉ 500,000 bits.
c. Do mỗi người dùng thực truyền 10% tổng thời gian tham gia, xác suất một người truyền tại một
thời điểm tùy ý= 0.1.
d. Xác suất 3 người truyền đồng thời= (0.1)3=0.001. Đây cũng là tỷ lệ thời gian (fraction of time) hàng
đợi có dữ liệu.
6. 4 đặc điểm của ISP cấp 1:
•
•
•
•

tốc độ cao, thường khoảng hàng gigabit/s
kết nối trực tiếp đến các ISP cấp 1 khác
được một số lớn ISP cấp 2 kết nối đến
phạm vi bao phủ toàn cầu

7. có ít nhất là 1 kết nối trực tiếp giữa mỗi cặp ISP cấp 1. Thông thường, các ISP cấp 1 không thu tiền lẫn
nhau do dòng dữ liệu qua lại lẫn nhau. Tuy nhiên, nếu có 1 ISP cấp 2 kết nối trực tiếp đến một ISP cấp 1,
ISP cấp 1 thường thu tiền ISP cấp 2, do có dòng dữ liệu được truyền qua ISP cấp 1, do đó hình thành nên
mối quan hệ nhà cung cấp/khách hàng.
8. Tốc độ lan truyền [propagation delay]
dprop = d/s=(5000 x 103) / (2.5x108) =2 x 10-2 sec = 20 msec
Thời gian này không phụ thuộc vào chiều dài gói tin và tốc độ truyền [transmission rate],
9. Thời gian truyền [transmission delay]
dtrans =L/R= (1000x8)/106=8x 10-3 sec= 8 msec
Thời gian này không phụ thuộc vào chiều dài đường truyền và tốc độ lan truyền [propagation
speed].
10.
dprop + dtrans = d/s + L/R= =(5000 x 103) / (2.5x108) + (1000x8)/106 = 20 msec + 8 msec = 28 msec
11.

d= L/R1 + L/R2 + d1/s1 + d2/s2 + dproc = 8 + 8 + 16 + 4 + 1 = 37 msec
12. Vì các bit không chờ tại packet switch nên không có thời gian đưa gói tin lên đường truyền thứ 2 tại
packet swicth, do đó d= L/R + d1/s1 + d2/s2 = 8 + 16 + 4 = 28 msec

13. Thời gian chờ trên hàng đợi của gói tin mới đến=(3x L + L/2)/R=(3.5 x L)/R=3500 x 8 /106=28 msec

Tổng quát: Thời gian chờ trên hàng đợi của gói tin mới đến= (NL + (L-x))/R
14. Gói tin đầu tiên chờ 0, gói thứ hai chờ L/R, …, gói thứ N sẽ chờ (N-1)L/R
Do đó: Thời gian chờ trung bình trên hàng đợi của N gói tin là
(ܰ − 1)‫ܮ‬
‫ ܮ‬2‫ܮ‬
+
+⋯+
(ܰ − 1)‫ܮ‬
‫ܮ‬
‫ ܰ(ܰ ܮ‬− 1)
ܴ ܴ
ܴ
(1 + 2 + ⋯ + (ܰ − 1)) =
=
൬
൰=
ܴܰ
2
2ܴ
ܰ
ܴܰ
15. Theo đề bài, công thức tính thời gian trung bình chờ trên hàng đợi được tính theo công...
Chương 1: Các giải này tương ứng với một số bài tập Review (bản tiếng Anh)
5. a. 2 người, mỗi người dành riêng 500 kbps
b. nếu chỉ có 2 người truyền đồng thời, băng thông đầu vào là 2*0.5 Mbps= 1 Mbps. Do đó với
đường truyền có băng thông 1 Mbps thì không có thời gian chờ. Nếu có 3 người truyền đồng thời,
thì băng thông đầu vào là 1.5 Mbps. Do đường truyền có băng thông 1 Mbps, các bit sẽ đến hàng
đợi với tốc độ .5 Mbps. Sau một giây, hàng đợi sẽ có độ dài xấp xỉ 500,000 bits.
c. Do mỗi người dùng thực truyền 10% tổng thời gian tham gia, xác suất một người truyền tại một
thời điểm tùy ý= 0.1.
d. Xác suất 3 người truyền đồng thời= (0.1)
3
=0.001. Đây cũng là tỷ lệ thời gian (fraction of time) hàng
đợi có dữ liệu.
6. 4 đặc điểm của ISP cấp 1:
tốc độ cao, thường khoảng hàng gigabit/s
kết nối trực tiếp đến các ISP cấp 1 khác
được một số lớn ISP cấp 2 kết nối đến
phạm vi bao phủ toàn cầu
7. có ít nhất là 1 kết nối trực tiếp giữa mỗi cặp ISP cấp 1. Thông thường, các ISP cấp 1 không thu tiền lẫn
nhau do dòng dữ liệu qua lại lẫn nhau. Tuy nhiên, nếu có 1 ISP cấp 2 kết nối trực tiếp đến một ISP cấp 1,
ISP cấp 1 thường thu tiền ISP cấp 2, do có dòng dữ liệu được truyền qua ISP cấp 1, do đó hình thành nên
mối quan hệ nhà cung cấp/khách hàng.
8. Tốc độ lan truyền [propagation delay]
d
prop
= d/s=(5000 x 10
3
) / (2.5x10
8
) =2 x 10
-2
sec = 20 msec
Thời gian này không phụ thuộc vào chiều dài gói tin và tốc độ truyền [transmission rate],
9. Thời gian truyền [transmission delay]
d
trans
=L/R= (1000x8)/10
6
=8x 10
-3
sec= 8 msec
Thời gian này không phụ thuộc vào chiều dài đường truyền và tốc độ lan truyền [propagation
speed].
10.
d
prop
+ d
trans
= d/s + L/R= =(5000 x 10
3
) / (2.5x10
8
) + (1000x8)/10
6
= 20 msec + 8 msec = 28 msec
11.
bài giải mạng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giải mạng máy tính - Người đăng: huan-nguyen-hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
bài giải mạng máy tính 9 10 726