Ktl-icon-tai-lieu

Bài Giảng Access

Được đăng lên bởi Nguyen Xuan Cuong
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1376 lần   |   Lượt tải: 1 lần
22/11/2013

Nội dung
 Chương

1: Tổng quan về MS Access
 Chương 2: Thiết kế bảng và nhập dữ liệu
 Chương 3: Truy vấn dữ liệu – Query
 Chương 4: Xây dựng giao diện – Form
 Chương 5: Tạo báo cáo – Report

1

22/11/2013

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ MS ACCESS

Nội dung chính

 Khởi động Access
 Tạo

mới một CSDL

2

22/11/2013

Khởi động Access
 Từ

nút Start

 Từ

biểu tượng ở Desktop

Khởi động Access
 Bằng lệnh

3

22/11/2013

Tạo mới một CSDL

Lưu file CSDL

1. Đặt tên file

2. Chọn
nơi lưu

3. Tạo CSDL mới

4

22/11/2013

Cơ sở dữ liệu quan hệ
 CSDL

quan hệ:

Dữ liệu được tổ chức trong các bảng – Table
Giữa các bảng có mối quan hệ với nhau

–
–

Khóa chính – Primary Key
–

Là một hay nhiều cột mang tính duy nhất để
xác định một hàng trong table.

Cột này làm
khóa chính




Không trùng nhau
Không chứa giá trị Null (rỗng)

5

22/11/2013

Tóm tắt
 Access

là một Hệ quản trị CSDL
 CSDL quan hệ:
–
–

Dữ liệu được tổ chức trong các bảng – Table
Giữa các bảng có mối quan hệ với nhau

 Bảng
–
–

Tên bảng là duy nhất
Bảng có khóa chính
Không trùng nhau
 Không chứa giá trị Null – giá trị rỗng


CHƯƠNG 2

THIẾT KẾ BẢNG VÀ NHẬP DỮ LIỆU

6

22/11/2013

Nội dung chính
1.

Thiết kế bảng





2.
3.

Thiết kế cấu trúc bảng
Tạo khóa chính
Lưu tên bảng
Tạo Lookup cho các
trường (nếu có)

Tạo quan hệ
Nhập dữ liệu

Thiết kế bảng
Thiết kế cấu trúc bảng
Tạo khóa chính
Lưu tên bảng
Tạo Lookup (nếu có)

7

22/11/2013

Cấu trúc Bảng dữ liệu
 Mỗi

bảng có 1 tên duy nhất
Tên Bảng

Cột
(Trường dữ liệu _ Field)

Dòng
(bản ghi_Record)

Thiết kế ở chế độ Design

 Create 

Tables Table Design

8

22/11/2013

Thiết kế cấu trúc Table
 Field Name

Tên trường
dữ liệu
• Ngắn gọn
• Không nên dùng dấu Tiếng Việt
• Không nên dùng khoảng trắng (khoảng cách)

Thiết kế cấu trúc Table
 Data Type

Kiểu dữ liệu

9

22/11/2013

Thiết kế cấu trúc Table
 Description

Mô tả, chú
thích cho
trường (field)

Thiết kế cấu trúc Table
 Field Properties
–

Field Size: qui định chiều dài tối đa của dữ liệu

10

22/11/2013

Tạo khóa chính cho Table
–
–

Kích chọn Trường (Field) làm khóa chính
Design  Tools  Primary Key

Lưu Table
 Bấm nút Save

 Đặt tên cho
–
–
–

Table:

Ngắn gọn
Không nên dùng dấu Tiếng Việt
Không nên dùng khoảng trắng (khoảng cách)

11

22/11/2013

Tạo Lookup
–
–

Click chọn trường cần tạo Lookup
Tại Field Properties, chọn thẻ Lookup

Tạo Lookup (tt)

–
–
–
–

Display Control: chọn Combo Box
Row Source Type: chọn Table/Query
Row Source: chọn Tên bảng cần ...
22/11/2013
1
Nội dung


 Query
 Form
 Report
Bài Giảng Access - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Giảng Access - Người đăng: Nguyen Xuan Cuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Bài Giảng Access 9 10 706