Ktl-icon-tai-lieu

Bài Giảng An Ninh Mạng

Được đăng lên bởi victory1080
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 963 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TẬP LỚN AN NINH MẠNG
ĐỀ TÀI :CHỮ KÍ SỐ

SINH VIÊN THỰC HiỆN: Lưu Việt Tùng

1

NỘI DUNG TRÌNH BÀY
PHẦN 1: GiỚI THIỆU BÀI TOÁN – VẤN ĐỀ ĐẶT RA
- Giới thiệu bài toán
- Vấn đề đặt ra
PHẦN 2: GiỚI THIỆU CHỮ KÍ SỐ
- Giới thiệu chung chữ kí số
- Cơ chế tạo chữ kí số . Giao thức chữ kí số.
- Một số loại chữ kí điện tử
- Ứng dụng chữ kí số
PHẦN 3: GiẢI QUYẾT BÀI TOÁN
PHẦN 4: TRIỂN KHAI KỊCH BẢN THỬ NGHIỆM
2

PHẦN 1: GIỚI THIỆU BÀI TOÁN – VẤN ĐỀ ĐẶT RA
 PHẦN 1: GiỚI THIỆU BÀI TOÁN – VẤN ĐỀ ĐẶT RA
 Giới thiệu bài toán
 Vấn đề đặt ra

3

PHẦN 1: GIỚI THIỆU BÀI TOÁN – VẤN ĐỀ ĐẶT RA
 Bài toán đặt ra ?

Hệ thống Mail
Server

Người gửi: A
Người gửi:

Người nhận: B

A

Người nhận: B

Ngày gửi:

Ngày gửi:
2014

Nội dung:

1 / 9/

1 / 9 2014

……..

Nội dung:
… ....

……..
Rút $5,000,000

……..

Mã tài khoản:

Nội dung bức thư
Người gửi A
Người nhận B

… ....

44

PHẦN 1: GIỚI THIỆU BÀI TOÁN – VẤN ĐỀ ĐẶT RA
 Vấn đề đặt ra ?
 Vấn đề tin cẩn : Bức thư A gửi cho B có bị đọc trộm
không ?
 Vấn đề toàn vẹn: Bức thư A gửi cho B có bị sửa đổi
dữ liệu ?
 Vấn đề xác thực: Có ai giả mạo A, để trao đổi với B
không ?
 Vấn đề chống thoái khác: A gửi thư cho B, B nhận
được thư và xác định được đó là A gửi, đồng thời A
không thể khoái thác là mình không gửi bức thư đó.
5

PHẦN 1: GIỚI THIỆU BÀI TOÁN – VẤN ĐỀ ĐẶT RA
 Giải pháp đặt ra :

GIẢI PHÁP
Tính sẵn sàng

Tính bảo mật –
tin cẩn

Tính xác thực

Tính toàn vẹn

Chống chối bỏ

6

PHẦN 1: GIỚI THIỆU BÀI TOÁN – VẤN ĐỀ ĐẶT RA

CHỮ KÍ SỐ

7

PHẦN 2 : GIỚI THIỆU VỀ CHỮ KÍ SỐ

 PHẦN 2 : GiỚI THIỆU VỀ CHỮ KÍ SỐ.
 Khái niệm về chữ kí số
 Các cơ chế tạo chữ kí số. Giao thức chữ kí số.
 Một số loại chữ kí điện tử.
 Ứng dụng chữ kí số

8

PHẦN 2 : GIỚI THIỆU VỀ CHỮ KÍ SỐ

 Chữ kí số.
 Chữ kí điện tử ( chữ kí số ) là đoạn dữ liệu được bên
gửi gắn vào văn bản gốc trước khi truyền đi để chứng
thực tác giả của thông điệp và giúp người nhận kiểm
tra tính toàn vẹn của dữ liệu mà mình thu được.
 Chữ kí mang đặc trưng của người tạo thông điệp
 Chữ kí không thể sử dụng lại.
 Văn bản đã kí không được sửa đổi.
 Đề xuất của difffe-Hellman : sử dụng khóa cá nhân
của người gửi để mã hóa bản tin.
9

PHẦN 2 : GIỚI THIỆU VỀ CHỮ KÍ SỐ

 Giới thiệu hệ mã khóa công khai.
 Sử dụng thuật toán mã hóa bất đối xứng
• Sửdụng 2 khóa: public-key và private-key : Một
khóa dùng để mã hóa và giải mã bằng một khóa
khác
• Cặp khóa này có liên quan về mặt toán học và
không thể sử dụng các thông tin của khóa công
khai để tìm ra khóa riêng.

10

PHẦN ...
BÀI TẬP LỚN AN NINH MẠNG
ĐỀ TÀI :CHỮ KÍ SỐ
SINH VIÊN THỰC HiỆN: Lưu Việt Tùng
1
Bài Giảng An Ninh Mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Giảng An Ninh Mạng - Người đăng: victory1080
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Bài Giảng An Ninh Mạng 9 10 913