Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng bài toán & thuật toán

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 2169 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAØI TOAÙN
VAØ
THUAÄT TOAÙN

I. KHÁI NiỆM BÀI TOÁN
•
1.
2.
3.
4.

Xét các yêu cầu sau :
Giải phương trình bậc hai ax2+bx+c=0
Viết một dòng chữ ra màn hình máy tính.
Quản lý các cán bộ trong một cơ quan.
Tìm ước chung lớn nhất của hai số
nguyên dương a và b.
5. Xếp loại học tập các học sinh trong lớp.
Trong TOÁN HỌC

Trong TIN HỌC

Trong các yêu cầu trên, yêu cầu

Yêu cầu 1 và 4 được
Tất cả các yêu cầu trên
nào được xem như là một bài toán?
xem là bài toán
đều được xem là bài toán

Khái niệm bài toán trong
Tin học?

Bài toán là việc nào
đó ta muốn máy tính
thực hiện.

Các yếu tố cần quan tâm
khi giải một bài toán
TOÁN HỌC
- Giả thiết

TIN HỌC
Đưa vào máy
thông tin gì

THUẬT NGỮ

TOÁN HỌC?
Cần lấy ra

- Kết luận

thông tin gì

Input
Output

 Trong Tin học, để phát biểu một bài toán,
ta cần trình bày rõ Input và Output của
bài toán đó.

CAÙC THAØNH PHAÀN CÔ BAÛN CUÛA
BAØI TOAÙN
INPUT

OUTPUT

Caùc thoâng tin ñaõ
coù

Caùc thoâng tin caàn
tìm töø Input

CÁC VÍ DỤ
VD1 : Giải phương trình bậc hai
ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0).
 Input : Các số thực a,b,c (a ≠ 0)
 Output : Số thực x thỏa : ax2+bx+ c = 0
VD2 : Tìm giá trị nhỏ nhất của các số
trong một dãy số.
 Input
: Các số trong dãy số.
 Output : Giá trị nhỏ nhất trong dãy số.

CÁC VÍ DỤ (tt)
VD3 : Tìm ước chung lớn nhất của hai số
nguyên dương a và b.
 Input :
Hai số nguyên dương a và b.
 Output :
UCLN của a và b.

?
?

VD4 : Xếp loại học tập các học sinh trong
lớp.
 Input
:
Bảng điểm của học sinh.
 Output :

?
?Bảng xếp loại học tập.

Nêu một bài toán và
chỉ rõ Input, Output
của bài toán đó?
Xem thêm các ví dụ trong SGK/24, 25

TÓM LẠI
Một bài toán được cấu tạo bởi 2 thành
phần cơ bản :
 Input

(Các thông tin đã có)
 Output (Các thông tin cần tìm từ Input)

II. KHÁI NiỆM THUẬT TOÁN
Bài toán
Input

Bằng cách nào?

Giải bài toán

Output

Thuật toán

Hướng dẫn các thao tác cho máy
thực hiện để tìm ra lời giải

BÀI TOÁN
Input

THUẬT TOÁN

Output

(Thao tác 1Thao tác 2...Thao tác n)

Thuật toán để giải một bài toán là :
Thuật
toánhữu
để giải
toán
là một dãy
• Một dãy
hạnmột
cácbài
thao
tác.
hữu hạn các thao tác được sắp xếp theo
• Các
thao
sắpcho
xếpsau
theo
một
trình
tự tác
xác được
định sao
khimột
thực
trìnhdãy
tự xác
hiện
thaođịnh.
tác đó, từ Input của bài toán
này, ta nhận được Output cần tìm.

• Sau khi thực hiện dãy thao tác đó, từ
Input ta tìm được Output của bài toán.

MÔ TẢ CÁC THAO TÁC
TRONG THUẬT TOÁN
Nêu ra tuần tự các thao
tác cần tiến hành

Liệt kê
Có 2 cách mô tả
Dùng sơ đồ khối
D...
BAØI TOAÙN
VAØ
THUAÄT TOAÙN
Bài giảng bài toán & thuật toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng bài toán & thuật toán - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Bài giảng bài toán & thuật toán 9 10 325