Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng C#

Được đăng lên bởi Phạm Ngọc Thi
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2782 lần   |   Lượt tải: 12 lần
MỤC LỤC
Chương 1. Cơ bản ngôn ngữ C# ............................................................................................ 1
I. Giới thiệu ngôn ngữ C# 2008 ...................................................................................... 1
II. Môi trường lập trình ..................................................................................................... 2
III. Biến, hằng, toán tử ....................................................................................................... 3
IV. Quy ước lập trình, ứng dụng Console Application trong Visual Studio 2008............. 5
V. Kiểu dữ liệu ................................................................................................................. 9
VI. Cấu trúc điều khiển .................................................................................................... 10
VII. Cấu trúc lặp ................................................................................................................ 12
Chương 2. Xây dựng Windows Forms Application ........................................................... 15
I. Sử dụng Visual Studio 2008 ...................................................................................... 15
II. Các control cơ bản: Label, TextBox, Button, CheckBox, … .................................... 18
III. Menu và ToolBar ....................................................................................................... 30
IV. Common Dialog......................................................................................................... 30
Chương 3. Array – String – Exception ............................................................................... 34
I. Mảng 1 chiều ............................................................................................................. 34
II. Mảng nhiều chiều....................................................................................................... 37
III. String .......................................................................................................................... 40
IV. Exception ................................................................................................................... 45

Chương 1: CƠ BẢN NGÔN NGỮ C#
Bài 1: GIỚI THIỆU C# 2008
I. Giới thiệu C#
Ngôn ngữ C# khá đơn giản, chỉ khoảng hơn 80 từ khóa và hơn mười mấy kiểu dữ liệu
được dựng sẵn. Tuy nhiên, ngôn ngữ C# có ý nghĩa to lớn khi nó thực thi những khái niệm
lập trình hiện đại. C# bao gồ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng C# - Người đăng: Phạm Ngọc Thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Bài giảng C# 9 10 938