Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Cơ Sở Dữ Liệu - Mô hình thực thể liên kết

Được đăng lên bởi Thích Uống Rượu
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 4767 lần   |   Lượt tải: 3 lần
9/19/2012

Chương 2
Mô hình thực thể liên kết
Trong cơ sở dữ liệu gồm
những dữ liệu nào?

Phan Anh Phong – Vinh University

Quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu
 Phân tích các yêu cầu
 Thiết kế CSDL khái niệm





Đầu vào: Phân tích các yêu cầu
Công cụ: Mô hình ER
Đầu ra: Sơ đồ ER
Xác định cái gì được lưu trữ trong CSDL

 Thiết kế CSDL logic
 Lựa chọn một mô hình dữ liệu cụ thể
Phan Anh Phong – Vinh University

1

9/19/2012

Quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu
 Đầu vào: ERD
 Đầu ra:?

 Chuẩn hóa – Normalization
 Chương 5

 Thiết kế CSDL vật lý
 Cluster, Index (tự nghiên cứu)

 Thiết kế ứng dụng và an toàn CSDL
 Chương 6
Phan Anh Phong – Vinh University

Các khái niệm cơ bản
 Mô hình ER kinh điển
 Peter Chen, 1976

 Mô hình ER mở rộng
 Ra đời những năm 90

 Mô hình ER hạn chế
 CASE, Oracle (tự nghiên cứu)

 Mục đích
 Mô hình hóa dữ liệu dựa trên 3 thành phần: Tập
thực thể; Tập liên kết; Tập thuộc tính của các
thực thể, của các liên kết
Phan Anh Phong – Vinh University

2

9/19/2012

Các khái niệm cơ bản (tiếp)


Thực thể



Là một đối tượng cụ thể hay trừu tượng trong thế giới thực cần
được phản ánh trong CSDL
Ví dụ:







Sinhviên Nguyễn Văn An
Hóa đơn số 19
Khoa Công nghệ thông tin
Tài khoản số 68

Tập thực thể/Kiểu thực thể



Các thực thể cùng loại
Ví dụ:






SINH VIÊN
HÓA ĐƠN
KHOA ĐÀO TẠO
TÀI KHOẢN
…

Phan Anh Phong – Vinh University

Các khái niệm cơ bản (tiếp)


Thuộc tính



Thuộc tính là một giá trị dùng để mô tả một khía cạnh nào đó
của một thực thể hay của một liên kết
Ví dụ





Tập thuộc tính


Mỗi thuộc tính có tên và giá trị đi kèm






Tuổi của Nguyễn Văn An là 19
Số điện thoại của khoa CNTT là 3855413

Tên được gọi là tập thuộc tính
Giá trị được lấy từ miền giá trị của tập thuộc tính tương ứng
Ví dụ: Thuộc tính Tuổi sẽ có miền trị là tập số nguyên dương

Kiểu thuộc tính


Nguyên tố






Đơn trị
Đa trị
Phức hợp
Dẫn xuất
Phan Anh Phong – Vinh University

3

9/19/2012

Ký pháp đồ thị trong mô hình ER
 Tập thực thể
 Tập thuộc tính






Nguyên tố
Đơn trị
Đa trị
Dẫn xuất
Phức hợp

Tên của tập
thực thể

Tên của thuộc tính

Tên thuộc tính đa trị

 Khóa (key)
 Một hoặc một tập thuộc tính xác định duy nhất một
thực thể trong một tập thực thể
Khóa

Phan Anh Phong – Vinh University

Ví dụ về thực thể
Mã số SV

SINH VIÊN

Họ tên

KHOA ĐÀO TẠO

Lớp

Tên khoa

Ngày sinh

Mã khoa
Điện thoại

Phan Anh Phong – Vinh University

4

9/19/2012

Các khái niệm cơ bản (tiếp)
 Liên kết
 Sự gom nhóm...
9/19/2012
1
Phan Anh Phong – Vinh University
Chương 2
Mô hình thực thể liên kết
Trong cơ sở dữ liệu gồm
những dữ liu nào?
Quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu
Phân tích các yêu cầu
Thiết kế CSDL khái niệm
Đầu vào: Phân tích các yêu cầu
Công cụ: Mô hình ER
Đầu ra: Sơ đồ ER
Xác định cái gì được lưu trữ trong CSDL
Thiết kế CSDL logic
Lựa chọn một mô hình dữ liệu cụ thể
Phan Anh Phong – Vinh University
Bài giảng Cơ Sở Dữ Liệu - Mô hình thực thể liên kết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Cơ Sở Dữ Liệu - Mô hình thực thể liên kết - Người đăng: Thích Uống Rượu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài giảng Cơ Sở Dữ Liệu - Mô hình thực thể liên kết 9 10 123