Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng điện tử với Lecture Maker

Được đăng lên bởi minhipc
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1706 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LectureMAKER
Soạn bài giảng điện tử

Biên soạn: Nguyễn Hoài Nam
Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Email: nam@moet.edu.vn

Cục Công nghệ Thông tin

Bài giảng điện tử với Lecture Maker

Mục lục:
I. GIỚI THIỆU .......................................................................................................................3
1. Tổng quan............................................................................................................................................................................... 3
2. Các chức năng chính............................................................................................................................................................. 3
a. Master Slide - Tạo thể hiện thống nhất ........................................................................................................................... 3
b. Nhiều bộ soạn thảo khác nhau.......................................................................................................................................... 3
c. Đa dạng nội dung đa phương tiện..................................................................................................................................... 3
d. Điều khiển Video............................................................................................................................................................... 3
3. Các tính năng đặc biệt.......................................................................................................................................................... 4
a. Thiết kế và phác thảo mẫu trình bày ................................................................................................................................ 4
b. Nút tương tác ..................................................................................................................................................................... 4
c. Bài giảng sinh động ........................................................................................................................................................... 4

II. BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ VỚI LECTURE MAKER................................................................5
1. Bài thực hành số 1: Làm quen với Lecture Maker.......................................................................................................... 5
a. Mô tả: ........................................................
LectureMAKER
Son bài ging đin t
Biên son: Nguyn Hoài Nam
Cc Công ngh Thông tin, B Giáo dc và Đào to
Email: nam@moet.edu.vn
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
CC CÔNG NGH THÔNG TIN
Bài giảng điện tử với Lecture Maker - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng điện tử với Lecture Maker - Người đăng: minhipc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Bài giảng điện tử với Lecture Maker 9 10 13