Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng hệ điều hành chương 4

Được đăng lên bởi tuyetchinh1996
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 516 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 4 – Lập lịch CPU
Th.s: Hà Lê Hoài Trung

Ôn tập chương 3
Process
 Trạng thái process
 Tạo process
 Hủy Process
 Cơ chế giao tiếp process


Khoa KTMT

2

Mục tiêu
Tại sao phải định thời.
 Giới thiệu các bộ lập lịch trong hệ thống đa
chương
 Mô tả các giải thuật của bộ lập lịch
 Các tiêu chuẩn đánh giá bộ lập lịch


Khoa KTMT

3

Nội Dung
Khaùi nieäm cô baûn
 Caùc boä ñònh thôøi
– long-term, mid-term, short-term
 Caùc tieâu chuaån ñònh thôøi CPU
 Caùc giaûi thuaät ñònh thôøi
– First-Come, First-Served (FCFS)
– Shortest Job First (SJF) vaø Shortest Remaining
Time First (SRTF)
– Priority Scheduling
– Round-Robin (RR)
– Highest Response Ratio Next (HRRN)
– Multilevel Queue
– Multilevel Feedback Queue


Khoa KTMT

4

Khaùi nieäm cô baûn


Trong caùc heä thoáng multitasking
– Thöïc thi nhieàu chöông trình ñoàng thôøi laøm taêng hieäu suaát heä
thoáng.
– Taïi moãi thôøi ñieåm, chæ coù moät process ñöôïc thöïc thi. Do ñoù,
caàn phaûi giaûi quyeát vaán ñeà phaân chia, löïa choïn process thöïc
thi sao cho ñöôïc hieäu quaû nhaát  chieán löôïc ñònh thôøi CPU.



Ñònh thôøi CPU
– Choïn moät process (töø ready queue) thöïc thi.
– Vôùi moät multithreaded kernel, vieäc ñònh thôøi CPU laø do OS
choïn kernel thread ñöôïc chieám CPU.

Khoa KTMT

5

Caùc boä ñònh thôøi
new

Long-term
scheduling

suspended
ready

Long-term
scheduling
Medium-term
scheduling
ready

Short-term
scheduling

running

suspended
blocked

Khoa KTMT

Medium-term
scheduling
blocked

terminated

6

Caùc boä ñònh thôøi


Long-term scheduling
– Xaùc ñònh chöông trình naøo ñöôïc chaáp nhaän naïp vaøo heä thoáng
ñeå thöïc thi
– Ñieàu khieån möùc ñoä multiprogramming cuûa heä thoáng
– Long term scheduler thöôøng coá gaéng duy trì xen laãn CPU-bound
vaø I/O-bound process



Medium-term scheduling
– Process naøo ñöôïc ñöa vaøo (swap in), ñöa ra khoûi (swap out) boä
nhôù chính
– Ñöôïc thöïc hieän bôûi phaàn quaûn lyù boä nhôù vaø ñöôïc thaûo luaän ôû
phaàn quaûn lyù boä nhôù.

Khoa KTMT

7

Caùc boä ñònh thôøi (tt)





Short term scheduling
Xaùc ñònh process naøo trong ready queue seõ ñöôïc chieám CPU
ñeå thöïc thi keá tieáp (coøn ñöôïc goïi laø ñònh thôøi CPU, CPU
scheduling)
Short term scheduler coøn ñöôïc goïi vôùi teân khaùc laø dispatcher
Boä ñònh thôøi short-term ñöôïc goïi moãi khi coù moät trong caùc söï
kieän/interrupt sau xaûy ra:
–
–
–
–

Ngắ t thôøi gian (clock interrupt)
Ngaét ngoaïi vi (I/O interrupt)
Lôøi goïi heä thoáng (operating system call)
Signal

Chöông naø...
Chương 4 – Lập lịch CPU
Th.s: Hà Lê Hoài Trung
bài giảng hệ điều hành chương 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng hệ điều hành chương 4 - Người đăng: tuyetchinh1996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
bài giảng hệ điều hành chương 4 9 10 426