Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Hệ điều hành

Được đăng lên bởi Hydra Cannon
Số trang: 140 trang   |   Lượt xem: 2774 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------TỪ MINH PHƯƠNG

BÀI GIẢNG

Hệ ñiều hành

Hà nội 2009

LỜI NÓI ðẦU

Hệ ñiều hành là thành phần quan trọng trong hệ thống máy tính. Nắm vững kiến thức về
hệ ñiều hành là cơ sở cho việc hiểu biết sâu sắc hệ thống máy tính nói chung. Chính vì vậy,
kiến thức về hệ ñiều hành là phần kiến thức bắt buộc ñối với chuyên gia về công nghệ thông
tin và các ngành liên quan.
Môn học Hệ ñiều hành là môn học cơ sở trong chương trình ñào tạo ñại học, cao ñẳng
ngành công nghệ thông tin. Kiến thức liên quan tới hệ ñiều hành có thể ñược cung cấp từ ba
khía cạnh. Thứ nhất, ñó là kỹ năng về việc cài ñặt, sử dụng, khai thác, ñánh giá hệ ñiều hành
một cách hiệu quả. Các kiến thức này rất cần thiết cho người sử dụng cũng như những chuyên
gia về vận hành, phục vụ hạ tầng tính toán nói chung. Thứ hai, hệ ñiều hành ñược xem xét từ
khía cạnh thiết kế và xây dựng. ðây là những kiến thức cần thiết cho chuyên gia về hệ thống
hoặc những người sẽ tham gia thiết kế, xây dựng hệ ñiều hành. Thứ ba, ñó là kiến thức về các
khái niệm và nguyên lý chung về hệ ñiều hành như một thành phần quan trọng của hệ thống
máy tính. ðây là những kiến thức chung, cần thiết cho các ñối tượng dạng một và hai ở trên,
ñồng thời là kiến thức cơ sở cho những người có chuyên môn liên quan tới máy tính. Cần lưu
ý rằng việc phân chia này là tương ñối và các khối kiến thức có liên quan ñến nhau.
Trong tài liệu này, hệ ñiều hành ñược trình bày theo khía cạnh thứ ba với mục ñích cung
cấp kiến thức về các khái niệm và nguyên lý hoạt ñộng của hệ ñiều hành, từ ñây giúp người
ñọc có hiểu biết sâu hơn về hệ thống máy tính. Những nguyên lý và khái niệm trình bày trong
tài liệu mang tính tổng quát cho hệ ñiều hành nói chung, thay vì dựa trên một hệ ñiều hành cụ
thể. Tuy nhiên, ñể giúp người ñọc có ñược liên kết giữa lý thuyết và thực tế, một số kỹ thuật
trong hệ ñiều hành cụ thể sẽ ñược trình bày như những ví dụ minh họa.
Các nội dung của tài liệu ñược trình bày thành bốn chương.
Chương 1 bao gồm những khái niệm chung về hệ ñiều hành, vai trò trong hệ thống máy
tính, các thành phần chức năng và một số kiểu kiến trúc thông dụng. Chương 1 cũng tóm tắt
quá trình hình thành và phát triển hệ ñiều hành, qua ñó trình bày một số khái niệm và kỹ thuật
quan trọng trong hệ ñiều hành hiện này. Kết thúc chương là ví dụ một số hệ ñiều hành tiêu
biểu.
Chương 2 trình bày về quản lý tiến trình trong hệ ñiều hành, tập trung vào quản lý tiến
trình trong hệ thống với một CPU và nhi...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
----------------------------
T MINH PHƯƠNG
BÀI GING
H ñiu hành
Hà ni 2009
Bài giảng Hệ điều hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Hệ điều hành - Người đăng: Hydra Cannon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
140 Vietnamese
Bài giảng Hệ điều hành 9 10 813