Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kẻ bảng với Micorosoft Word - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 317 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẺ BẢNG VỚI MICROSOFT WORD
(Table)

Th.S Nguyễn Khắc Quốc
IT-Department

Chương 4c
Kẻ bảng với Micorosoft Word
1.
2.
3.

Bảng trong Microsoft Word.
Chèn bảng vào văn bản Microsoft Word.
Một số thao tác với bảng.

7/12/2014

Chương 1.4c - Kẻ bảng với Microsoft Word

2/16

4.1. Bảng trong Microsoft Word
Bảng (table) là một đối tượng sử dụng để tổ
chức trình bày dữ liệu một cách có trật tự.
 Một bảng thường có nhiều cột,nhiều hàng. Mỗi
cột đại diện cho một thuộc tích của đối tượng,
mỗi hàng đại diện cho một đối tượng cụ thể.
Ví dụ:


 Một

danh sách lớp bao gồm nhiều hàng, mỗi hàng
ứng với một sinh viên.
 Mỗi cột ứng với một thuộc tính (Họ tên, nơi
sinh,…).
7/12/2014

Chương 1.4c - Kẻ bảng với Microsoft Word

3/16

4.2. Chèn bảng vào trong văn bản




Di chuyển con trỏ văn bản tới nơi cần chèn bảng.
Kích chuột vào menu Table, chọn Insert  Table.
Hộp thoại chèn bảng sẽ xuất hiện.

7/12/2014

Chương 1.4c - Kẻ bảng với Microsoft Word

4/16

Hộp thoại chèn bảng
Số lượng cột (column)
Số lượng hàng (row)
Độ rộng cột của bảng chèn vào
là cố định.
Độ rộng cột tự động dãn
Cách cho vừa chứa đủ nội dung.
Độ rộng cột tự động dãn cách cho
vừa theo kích thước cửa sổ.
Kích chuột vào nút này để lựa
chọn một số mẫu bảng sẵn có.
Kích chuột vào đây để chấp nhận
7/12/2014

Chương 1.4c - Kẻ bảng với Microsoft Word

5/16

4.3. Một số thao tác với bảng
Di chuyển.
 Chọn vùng.
 Thay đổi kích thước.
 Định dạng đường viền, tô màu cho bảng.
 Hoà nhập nhiều ô thành một ô và ngược
lại.


7/12/2014

Chương 1.4c - Kẻ bảng với Microsoft Word

6/16

Di chuyển và chọn vùng








Sử dụng các phím mũi tên, Home, End
để di chuyển trong một ô của bảng.
Sử dụng phím TAB để di chuyển từ ô
nọ sang ô kia của bảng.
Bấm và rê chuột từ ô này đến ô khác
để chọn các ô nằm trong hình chữ
nhật giới hạn bởi hai ô đó.
Di chuyển chuột lên phía trên ô trên
cùng của cột cho tới khi con trỏ chuột
chuyển thành mũi tên màu đen chỉ
xuống, kích đơn chuột để chọn cả cột.
Di chuyển chuột sang bên trái ô ngoài
cùng của hàng cho tới khi xuất hiện
mũi tên “màu trắng”, kích đơn chuột
để chọn cả hàng.

7/12/2014

Chương 1.4c - Kẻ bảng với Microsoft Word

7/16

...
KẺ BẢNG VỚI MICROSOFT WORD
(Table)
Th.S Nguyn Khắc Quốc
IT-Department
Bài giảng Kẻ bảng với Micorosoft Word - ThS. Nguyễn Khắc Quốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kẻ bảng với Micorosoft Word - ThS. Nguyễn Khắc Quốc - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng Kẻ bảng với Micorosoft Word - ThS. Nguyễn Khắc Quốc 9 10 104