Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng: Kỹ thuật vi xử lý

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý

Ngành Điện tử-Viễn thông Đại học Bách khoa Đà Nẵng
của Hồ Viết Việt, Bộ môn KTMT, Khoa ĐTVT

Tài liệu tham khảo
[1] Barry B. Brey, The Intel Microprocessors 8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486,
Pentium, Pentium Pro Processor, Pentium II, Pentium III, Pentium 4 Architecture,
Programming, and Interfacing, 6th Edition, Prentice Hall, 2003
[2] Martin Bates, PIC Microcontrollers, An Introduction to Microelectronics, 2 nd Edition,
Elsevier, 2004
[3] Martin Bates, Interfacing PIC Microcontrollers, Embedded Design by Interactive
Simulation, Elsevier, 2006
[4] Martin Bates, Programming 8-bit PIC Microcontrollers in C: With Interactive Hardware
Simulation, Elservier, 2007
[5] Robert B. Reese,Microprocessors, From Assembly Language to C Using PIC 18Fxx2, Da
vinci Engineering Press, 2005

Chương 1: Review 

1.1 Các hệ thống số
­ Hệ thập phân

­ Hệ nhị phân
­ Hệ thập lục phân
­ Chuyển đổi giữa các hệ đếm

1.2 Các hệ thống mã hoá
­ ASCII

­ BCD

1.3 Các linh kiện điện tử số cơ bản
­ Các cổng logic: AND, OR, XOR,NOT
­ Cổng đệm 3 trạng thái
­ DFF, Cac chip 74373, 74573, 74244, 74245
­ Bộ giải mã: 74138

1.1 Các hệ thống số



Hệ đếm thập phân (Decimal)
Còn gọi là hệ đếm cơ số mười

(Vì có quá ít người có chín ngón tay hoặc mười một ngón chân?)




Dùng mười ký hiệu:
          1,2,3,4,5,6,7,8,9,0
Ví dụ:1.1:
 Ba nghìn Chín trăm Bảy mươi Tám
 3978
= 3x103 + 9x102 + 7x101 + 8x100
= 3000 + 900 + 70 + 8

1.1 Các hệ thống số




Hệ đếm nhị phân (Binary)
Còn gọi là Hệ đếm cơ số hai
Sử dụng hai ký hiệu (bit): 0 và 1
(Các hệ thống điện tử số chỉ sử dụng hai mức điện áp?)





Kích cỡ, LSB, MSB của số nhị phân
Số nhị phân không dấu (Unsigned)
Số nhị phân có dấu (Số bù hai)

Số nhị phân








Mỗi ký hiệu 0 hoặc 1 được gọi là 1 Bit (Binary Digit­ Chữ 
số nhị phân)
Kích cỡ của một số nhị phân là số bit của nó
MSB (Most Significant Bit): Bit sát trái
LSB (Least Significant Bit): Bit sát phải

Ví dụ 1.1: 1010101010101010
MSB

              là một số nhị phân 16­bit

LSB

Tóm tắt Chương 1
Kỹ năng chuyển đổi H và B
 Phân biệt B không dấu với B có 
dấu
 Qui luật sắp xếp ở ASCII
 Không nhầm BCD với việc chuyển 
sang B
 74138, 74373,74244,74245


Homework 1
Send a picture of your own with 
size 4x6 to the following email 
address: hoviet.viet@gmail.com
 Due date: 19/4/2009


...
Bài gi ng K thu t Vi x lý
Bài gi ng K thu t Vi x lý
Nnh Đi n t -Vi n tng Đ i h c Bách khoa Đà N ng
Nnh Đi n t -Vi n tng Đ i h c Bách khoa Đà N ng
c a H Vi t Vi t, B môn KTMT, Khoa ĐTVT ế
c a H Vi t Vi t, B môn KTMT, Khoa ĐTVT ế
Tài liu tham kho
Tài liu tham kho
[1] Barry B. Brey, The Intel Microprocessors 8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486,
[1] Barry B. Brey, The Intel Microprocessors 8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486,
Pentium, Pentium Pro Processor, Pentium II, Pentium III, Pentium 4 Architecture,
Pentium, Pentium Pro Processor, Pentium II, Pentium III, Pentium 4 Architecture,
Programming, and Interfacing, 6
Programming, and Interfacing, 6
th
th
Edition, Prentice Hall, 2003
Edition, Prentice Hall, 2003
[2] Martin Bates, PIC Microcontrollers, An Introduction to Microelectronics, 2
[2] Martin Bates, PIC Microcontrollers, An Introduction to Microelectronics, 2
nd
nd
Edition,
Edition,
Elsevier, 2004
Elsevier, 2004
[3] Martin Bates, Interfacing PIC Microcontrollers, Embedded Design by Interactive
[3] Martin Bates, Interfacing PIC Microcontrollers, Embedded Design by Interactive
Simulation, Elsevier, 2006
Simulation, Elsevier, 2006
[4] Martin Bates,
[4] Martin Bates,
Programming 8-bit PIC Microcontrollers in C: With Interactive Hardware
Programming 8-bit PIC Microcontrollers in C: With Interactive Hardware
Simulation, Elservier, 2007
Simulation, Elservier, 2007
[5] Robert B. Reese,Microprocessors, From Assembly Language to C Using PIC 18Fxx2, Da
[5] Robert B. Reese,Microprocessors, From Assembly Language to C Using PIC 18Fxx2, Da
vinci Engineering Press, 2005
vinci Engineering Press, 2005
Bài giảng: Kỹ thuật vi xử lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng: Kỹ thuật vi xử lý - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng: Kỹ thuật vi xử lý 9 10 40