Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Lập trình C cơ bản ThS. Trương Đình Tú

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 567 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LẬP TRÌNH C CƠ BẢN

Ths. Trương Đình Tú

Cách 1: Từ màn hình Desktop double click Borland C
Cách 2: Chạy file BC.EXE (TC.EXE) trong thư mục BIN của ổ
đĩa cài đặt Borland C.
(Ví dụ: C:\Borland C\BIN\BC.EXE)

-Dòng 1: Dòng chú thích
-Dòng 2: Hàm thư viện
-Dòng 3: Dòng trắng thoáng, dễ đọc
-Dòng 4: Thành phần chính của mọi chương trình C
-Dòng 5 & 7: Bắt đầu và kết thúc thân hàm
-Dòng 6: Hàm xuất chuỗi ra màn hình, kết thúc lệnh phải trong C phải có dấu
“;”

...
L P TRÌNH C C B N Ơ
L P TRÌNH C C B N Ơ
Ths. Tr ng Đình Túươ
Bài giảng Lập trình C cơ bản ThS. Trương Đình Tú - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Lập trình C cơ bản ThS. Trương Đình Tú - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài giảng Lập trình C cơ bản ThS. Trương Đình Tú 9 10 570