Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Lập trình web - AJAX

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 4204 lần   |   Lượt tải: 9 lần
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG

LẬP TRÌNH WEB
Chương 7: AJAX

ThS. NGUYỄN CAO HỒNG NGỌC

Nội dung
Giới thiệu về AJAX
XMLHttpRequest – Create Object
XMLHttpRequest – Request
XMLHttpRequest – Response
XMLHttpRequest – readyState
HTTP Header
Link tham khảo thêm

Ths. Nguy n Cao H ng Ng c

2

Giới thiệu về AJAX
AJAX = Asynchronous Javascript and XML

• AJAX không phải là một ngôn ngữ lập trình mới, nó cung cấp
•
•
•

một hướng tiếp cận mới cho các ứng dụng web dựa trên các
chuẩn có sẵn.
Đối với các ứng dụng web truyền thống, nếu muốn cập nhật
nội dung thông tin trên trang web thì bắt buộc trình duyệt phải
tải lại toàn bộ trang web gây lãng phí và tốn thời gian chờ đợi
không cần thiết của người dùng.
AJAX cho phép tạo ta các trang web có khả năng cập nhật lại
một phần nội dung mà không cần tải lại toàn bộ trang.
Một số ứng dụng sử dụng AJAX: Google Maps, Gmail,
Youtube, Facebook,…
Ths. Nguy n Cao H ng Ng c

3

Giới thiệu về AJAX (tt)
AJAX hoạt động thế nào?

• AJAX hoạt động dựa trên các chuẩn Internet, nó là sự
kết hợp của các kỹ thuật sau:
XMLHttpRequest object: trao đổi dữ liệu với server
JavaScript/DOM: dùng để hiển thị dữ liệu, tương tác với
người dùng
CSS: trình bày dữ liệu
XML: định dạng dữ liệu cho mục đích truyền dữ liệu

Ths. Nguy n Cao H ng Ng c

4

Giới thiệu về AJAX (tt)
AJAX hoạt động thế nào? (tt)

• Với kỹ thuật AJAX dữ liệu được truyền giữa browser
và server có thể được ẩn bên dưới browser, có 2 chế
độ hoạt động:
Đồng bộ: trình duyệt sẽ chờ cho đến khi server trả về dữ
liệu trước khi các lệnh JavaScript tiếp theo được thực thi
Bất đồng bộ: các lệnh JavaScript tiếp theo sẽ được thực thi
sau khi yêu cầu được gửi mà không chờ kết quả trả về từ
server

Ths. Nguy n Cao H ng Ng c

5

Giới thiệu về AJAX (tt)
AJAX hoạt động thế nào?

Ngu n: http://www.w3schools.com/ajax/ajax_intro.asp
Ths. Nguy n Cao H ng Ng c

6

XMLHttpRequest – Create Object
Trọng tâm của kỹ thuật AJAX là việc sử dụng đối tượng:
XMLHttpRequest để gửi các yêu cầu và nhận kết quả trả về từ
server
Hầu hết các trình duyệt đều hỗ trợ đối tượng XMLHttpRequest,
riêng IE5 và IE6 dùng ActiveXObject
Tạo một đối tượng XMLHttpRequest:
var xmlhttp;
if (window.XMLHttpRequest) { // code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
xmlhttp=new XMLHttpRequest();
} else { // code for IE6, IE5
xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}
Ths. Nguy n Cao H ng Ng c

7

XMLHttpRequest – Request
open(method,url,async): dùng để xác định phương thức gửi...
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH TRUYỀN THÔNG
LẬP TRÌNH WEB
ThS. NGUYỄN CAO HỒNG NGỌC
Chương 7: AJAX
Bài giảng Lập trình web - AJAX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Lập trình web - AJAX - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bài giảng Lập trình web - AJAX 9 10 205