Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Lý thuyết đồ thị

Được đăng lên bởi hoang_dn75
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 3147 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ
Nguyễn Thanh Tuấn
Khoa Tin học

ĐỒ THỊ ĐẲNG CẤU

2011

Nguyễn Thanh Tuấn

2

Đồ thị đẳng cấu
• Hai đồ thị G1 = (V1, E1) và G2 = (V2, E2) được gọi
là đẳng cấu với nhau nếu tồn tại song ánh:
݂:	ܸଵ → ܸଶ 	‫ݒ‬à	݃:	‫ܧ‬ଵ → ‫ܧ‬ଶ
Cặp hàm f và g gọi là một đẳng cấu từ G1 đến G2
• Hai đơn đồ thị G1 = (V1, E1) và G2 = (V2, E2)
đẳng cấu với nhau nếu tồn tại song ánh
݂:	ܸଵ → ܸଶ thỏa mãn:
∀‫ܸ 	 ∈ 	ݓ ,ݒ‬ଵ : ‫݇	ݒ‬ề	‫݇	 ݒ ݂ ↔ 	ݓ‬ề	݂(‫)ݓ‬
2011

Nguyễn Thanh Tuấn

3

Ví dụ

2011

Nguyễn Thanh Tuấn

4

Tính chất
• Hai đơn đồ thị G1 và G2 đẳng cấu với nhau nếu
hai ma trận kề tương ứng bằng nhau sau khi
thay đổi thứ tự các hàng và cột nếu cần.

2011

Nguyễn Thanh Tuấn

5

Tính chất bất biến
• Một tính chất P được gọi là bất biến nếu với
mọi cặp đồ thị đẳng cấu G1 và G2 nếu G1 có
tính chất P thì G2 cũng có tính chất P.
• Các tính chất bất biến:
– G1 và G2 có số đỉnh, số cạnh bằng nhau
– Số đỉnh bậc k của G1 và G2 bằng nhau
– Số chu trình sơ cấp chiều dài k của G1 và G2 bằng
nhau
– Các cặp đồ thị con tương ứng cũng đẳng cấu
2011

Nguyễn Thanh Tuấn

6

Đồ thị bù
• Xét đồ thị G = (V, E), đồ thị bù của G là đơn đồ
ത
ത
thị ‫ ) ܧ ,ܸ( = ̅ܩ‬với tập ‫ ܧ‬được định nghĩa như
sau:
ത
‫ݒ	ܸ ∈ 	ݒ ,ݑ ݒ ,ݑ 	 = ܧ‬à	 ‫}ܧ	∉ ݒ ,ݑ‬
• Hai đơn đồ thị đẳng cấu với nhau khi và chỉ khi
các đồ thị bù của chúng đẳng cấu với nhau

2011

Nguyễn Thanh Tuấn

7

Đồ thị đường
• Cho đồ thị G = (V, E), đồ thị đường của G, ký
hiệu là L(G), là đồ thị có các đỉnh tương ứng
với các cạnh của G và hai đỉnh kề nhau trong
L(G) nếu các cạnh tương ứng trong G kề nhau.
• Hai đơn đồ thị G1 và G2 đẳng cấu với nhau thì
khi đó đồ thị đường của chúng đẳng cấu với
nhau.

2011

Nguyễn Thanh Tuấn

8

ĐỒ THỊ PHẲNG

2011

Nguyễn Thanh Tuấn

9

Bài toán: 3 ngôi nhà & 3 trạm

2011

Nguyễn Thanh Tuấn

10

Đồ thị hình học phẳng & Đồ thị phẳng
• Một đồ thị được gọi là đồ thị hình học phẳng
nếu nó được biểu diễn trên mặt phẳng sao
cho các cạnh không cắt nhau.
• Đồ thị phẳng là đồ thị đẳng cấu với đồ thị hình
học phẳng.

2011

Nguyễn Thanh Tuấn

11

Ví dụ

2011

Nguyễn Thanh Tuấn

12

Các định nghĩa
Với đồ thị hình học phẳng G:
• Mặt: các miền con trong mặt phẳng được chia
ra bởi G
• Biên: Chu trình bao quanh các mặt
• Bậc của mặt: Số cạnh trên biên
• Đai: Bậc nhỏ nhất trong tất cả các mặt của G

2011

Nguyễn Thanh Tuấn

13

Công thức Euler
• Cho G là đồ thị liên thông phẳng có e cạnh, v
đỉnh và f mặt
f=e–v+2

2011

Nguyễn Thanh Tuấn

14

Bất đẳng thức Đỉnh – Cạnh
• Cho G là đơn đồ thị phẳng, liên thông có f
mặt, ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Người đăng: hoang_dn75
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài giảng Lý thuyết đồ thị 9 10 229