Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng MasterCAM

Được đăng lên bởi thucdang86
Số trang: 147 trang   |   Lượt xem: 4588 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Bµi gi¶ng MasterCAM
Ch¬ng I - M«i trêng MasterCAM X
Néi dung chÝnh:
1. Cµi ®Æt MasterCAM vµ c¸c modul øng dông
2. Khëi ®éng MasterCAM
3. T×m hiÓu menu mµn h×nh vµ c¸ch chuyÓn ®æi gi÷a c¸c menu mµn h×nh
4. T×m hiÓu c¸c lÖnh Save, File vµ Exit
1.1 Cµi ®Æt MasterCAM X vµ c¸c modul øng dông
Bíc 1: Cho ®Üa cµi ®Æt MasterCAM vµo æ CD, chÕ ®é Autorun tù ®éng kÝch ho¹t tÖp tin Setup
(DemoShield Muti-CD Launch), hoÆc chän file nµy trong th môc gèc cña ®Üa cµi ®Æt MasterCAM
®Ó kÝch ho¹t, sÏ xuÊt hiÖn giao diÖn cµi ®Æt phÇn mÒm nh h×nh 1.1.

H×nh 1.1: Giao diÖn chÝnh cµi ®Æt bé phÇn mÒm MasterCAM X
Bíc 2: Chän Install MasterCAM X, giao diÖn xuÊt hiÖn nh h×nh 1.2

-1-

Bµi gi¶ng MasterCAM

H×nh 1.2: Giao diÖn cµi ®Æt c¸c modul cïng bé phÇn mÒm MasterCAM X
Bíc 3:Chän Step 3:Install MasterCAM X ®Ó cµi ®Æt MasterCAM,giao diÖn xuÊt hiÖn nh h×nh 1.3

H×nh 1.3
Bíc 4: Chon Next, giao diÖn xuÊt hiÖn nh h×nh 1.4

-2-

Bµi gi¶ng MasterCAM

H×nh 1.4
Bíc 5: Chän Yes, I accept the terms of the license agreement, råi Next giao diÖn xuÊt hiÖn nh
h×nh 1.5

H×nh 1.5
Bíc 6: Khai b¸o User Name vµ Company Name, cã thÓ chän
(®èi víi tÊt c¶ mäi ngêi sö dông m¸y tÝnh nµy)
-3-

Bµi gi¶ng MasterCAM

(chØ sö dông phÇn mÒm nµy ®èi víi ngêi chñ cña m¸y tÝnh cã tªn trong
ngoÆc ®¬n bªn c¹nh), sau ®ã chän Next, giao diÖn xuÊt hiÖn nh h×nh 1.6

H×nh 1.6
Bíc 7: Chän cµi ®Æt hÖ thèng ®¬n vÞ mÆc ®Þnh cho qu¸ tr×nh sö dông sau nµy lµ Metric [mm], vµ

chän
HASP or NetHASP cho hÖ thèng sö dông cña m¸y tÝnh sau ®ã chän
Next, giao diÖn xuÊt hiÖn nh h×nh 1.7

-4-

Bµi gi¶ng MasterCAM

H×nh 1.7
Bíc 8: X¸c nhËn th môc cµi ®Æt cho MasterCAM, Sau ®ã chän Next, giao diÖn xuÊt hiÖn nh h×nh
1.8

H×nh 1.8

-5-

Bµi gi¶ng MasterCAM
Bíc 9: Chän c¸c modul øng dông cã s¼n trong bé cµi vµ kiÓm tra dung lîng yªu cÇu còng nh dung
lîng cho phÐp trªn æ cµi ®Æt ®èi víi yªu cÇu cña MasterCAM. Sau ®ã chon Next, giao diÖn xuÊt
hiÖn nh h×nh 1.9

H×nh 1.9
Bíc 10: Chän Install ®Ó tiÕp tôc cµi ®Æt ch¬ng tr×nh giao diÖn sÏ xuÊt hiÖn nh h×nh 1.10

H×nh 1.10
TiÕn tr×nh cµi ®Æt thùc hiÖn, b¹n ph¶i ®îi cho ®Õn khi ®¹t 100%, vµ thùc hiÖn chän Finish ®Ó kÕt
thóc qu¸ tr×nh cµi nh h×nh 1.11

-6-

Bµi gi¶ng MasterCAM

H×nh 1.11
Sau khi chän Finish ®Ó kÕt thóc, MasterCAM tù ®éng bËt trang web: C:\McamX\Whats
New\X.html ®Ó giíi thiÖu vÒ nh÷ng vÊn ®Ò míi trong phiªn b¶n nµy. NÕu kh«ng cÇn xem b¹n cã
thÓ t¾t ®i.
Sau khi Ên Finish b¹n ph¶i ®îi ®Ó m¸y cµi ®Æt HASP
Chó ý: T¹i bíc 9, nÕu dung lîng kh«ng ®ñ víi c¸c øng dông ®· chän, MasterCAM sÏ...