Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Microsoft Word 2010

Được đăng lên bởi phongtbd
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 868 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Word 2010
ThS. CNTT. Nguyễn Hồng Phong

1

Qui ước cách ghi chép
•
•
•
•
•
•

[Paragraph]: Nhóm trên giao diện word 10
Paragraph dialog box: 
Click… Nhắp trái chuột vào …
Double Click… Nhắp đúp trái chuột vào …
Right Click… Nhắp phải chuột vào …
Drag … Bấm giữ trái chuột – kéo - thả

Bài 1 – Định dạng văn bản
• Font – Font dialog box
– Character Spacing
– Change Case
• Paragraph
– Alignment, Indentation – Special, Spacing
– Line and Page Breaks, Bullets - Numbering
• Format Painter
• Measurement Units, Page Size - Margins
• Bài tập 01, 02
3

Điểm mới trên Word 2010

File - Backstage View
Hậu trường

• The File tab in Microsoft Office 2010 replaces
the Microsoft Office Button
and File menu
used in earlier releases of Microsoft Office
• Tab File trong Microsoft Office 2010 thay thế cho
Microsoft Office Button và menu File được sử
dụng trong phiên bản trước của Microsoft Office

4

Điểm mới trên Word 2010

Screenshot
• Chụp ảnh màn hình
• Chụp ảnh cửa sổ, ứng dụng đưa vào văn bản
• Insert / [illustrations] Screenshot
Minh họa

5

Khái niệm Ribbon

Minimize the Ribbon 94-6
Dải băng

• Thu nhỏ thanh Ribbon để mở rộng vùng màn
hình soạn thảo
– Right Click Menu Ribbon
– Minimize the Ribbon
– Hoặc: Ctrl + F1

6

Cơ bản

Blank document
• Blank document
– File / New / Blank document
– (Ctrl+N)
• Open
– File /
– (Ctrl+O)
• Save
– File /
– (Ctrl+S)
7

Cơ bản

Save files in this format – 99-8
Định dạng

• Word 2010 mặc đinh lưu định dạng file: *.DOCX
• Chuyển định dạng
– Save as (Save as Type)
– Word 97-2003 Document
• Word 2010 mặc định lưu với định dạng của Word 2003
– File / Word Options / Save
– [Save files in this format]:Word
– 97-2003 Document (*.doc) / OK

8

Cơ bản

Qui tắc nhập nội dung
• Nhập từ lề trái sang lề phải trang văn bản.
• Không được Enter xuống dòng khi chưa chấm
dứt đoạn văn.
• Muốn xuống dòng khi chưa kết thúc đoạn Shift
Enter
• Không dùng phím Space Bar hay phím Tab để
tạo khoảng trống lớn đầu dòng.

9

Cơ bản

Điều khiển con trỏ soạn thảo
•
•
•
•
•
•
•

[KeyBoard]
Home: Về đầu dòng văn bản chứa con trỏ
End: Về cuối dòng văn bản chứa con trỏ
Page Up: Lên một trang màn hình
Page Down: Xuống một trang màn hình
Ctrl+Home: về đầu văn bản
Ctrl+End: về cuối văn bản: ấn đồng thời

10

Cơ bản

Thao tác chọn khối
• Double Click: Chọn 1 từ
• Di chuyển Mouse sang lề trái của dòng đến khi xuất hiện
dấu  / Click: Chọn 1 dòng trên màn hình
• Ctrl + Click: Chọn 1 đoạn văn
• Ctrl + A: Chọn toàn bộ văn bản
• Ctrl và Drag: Chọn khối không liên t...
1
Word 2010
ThS. CNTT. Nguyễn Hồng Phong
Bài giảng Microsoft Word 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Microsoft Word 2010 - Người đăng: phongtbd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Bài giảng Microsoft Word 2010 9 10 302