Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG MÔN GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ

Được đăng lên bởi flowerlantern
Số trang: 155 trang   |   Lượt xem: 8082 lần   |   Lượt tải: 43 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÀI GIẢNG MÔN

GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ

Giảng viên:

Ngô Thu Trang

E-mail:

ntttrang@ptit.edu.vn

Bộ môn:

Thông tin quang - Khoa VT1

Học kỳ:

I/ 2009-2010

BÀI GIẢNG MÔN

GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ

GIỚI THIỆU MÔN HỌC
 Thời lượng môn học:
 4ĐVHT (48LT + 2KT + 10TH)
 Mã học phần: 411GKS360
 Mục tiêu:
 Nắm được kiến thức cơ bản về tín hiệu; cách thức tín hiệu số được
ghép kênh và truyền đi trong mạng; và các giải pháp bảo vệ của
mạng để duy trì kết nối
 Nội dung:
 Chương 1: Một số khái niệm cơ bản trong truyền dẫn tín hiệu
 Chương 2: Ghép kênh PCM, PDH và SDH
 Chương 3: Các giải pháp duy trì mạng
 Chương 4: Các phương thức truyền tải số liệuGIẢNG VIÊN: NGÔ THU TRANG
BỘ MÔN: THÔNG TIN QUANG - KHOA VT1

Trang 2

BÀI GIẢNG MÔN

GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ

GIỚI THIỆU MÔN HỌC
 Tài liệu tham khảo:
 Cao Phán, Cao Hồng Sơn, Ghép kênh PDH và SDH, Bài giảng
HVCNBCVT
 Bùi Trung Hiếu, Hệ thống truyền dẫn đồng bộ số SDH, NXB Bưu
điện, 2001
 P. Tomsu, C. Schmutzer, Next Generation Optical Networks,
Prentice Hall, 2002
 Stefano Begni, Synchronization of Digital Telecommunications
Network, John Wiley&Sons, 2002
 EURESCOM Project P918, Integration of IP over Optical Networks:
Networking and Management, Deliverable 1, 2, 3, 2000
 ITU-T Recommendation G.7041/Y.1303, Generic Framing
Procedure, 2002
 ITU-T Recommendation G.707/Y.1322, Network Node Interface for
SDH, 2002


GIẢNG VIÊN: NGÔ THU TRANG
BỘ MÔN: THÔNG TIN QUANG - KHOA VT1

Trang 3

BÀI GIẢNG MÔN

GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ

GIỚI THIỆU MÔN HỌC
 Tài liệu tham khảo:
 ITU-T Recommendation G.7042/Y.1305, Link Capacity Adjustment
Scheme (LCAS) for Virtual Concatenated Signals, 2001
 ITU-T Recommendation X.85/Y.1321, IP over SDH using LAPS,
2000
 ITU-T Recommendation X.86, Ethernet over LAPS, 2001

 Đánh giá:





Chuyên cần: 10%
Kiểm tra: 10%
Thực hành: 20%
Thi kết thúc: 60%GIẢNG VIÊN: NGÔ THU TRANG
BỘ MÔN: THÔNG TIN QUANG - KHOA VT1

Trang 4

BÀI GIẢNG MÔN

GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ

CHƯƠNG 1

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
TRONG TRUYỀN DẪN
TÍN HIỆU SỐGIẢNG VIÊN: NGÔ THU TRANG
BỘ MÔN: THÔNG TIN QUANG - KHOA VT1

Trang 5

BÀI GIẢNG MÔN

GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ

NHẬP MÔN GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ
 Khái niệm ghép kênh (Multiplexing)
 Thuật ngữ “ghép kênh”: chỉ quá trình kết hợp hay tổ hợp nhiều tín hiệu lối
vào (có tốc độ bit thấp) tạo nên một tín hiệu lối ra (có tốc độ bit cao hơn)
 Điều kiện đơn kênh: Tại một...
HC VIN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIN THÔNG
BÀI GING MÔN
GHÉP KÊNH TÍN HIU S
Ging viên: Ngô Thu Trang
E-mail: ntttrang@ptit.edu.vn
Bmôn: Thông tin quang - Khoa VT1
Hc k: I/ 2009-2010
BÀI GIẢNG MÔN GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG MÔN GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ - Người đăng: flowerlantern
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
155 Vietnamese
BÀI GIẢNG MÔN GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ 9 10 936