Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng môn hệ quản trị CSDL

Được đăng lên bởi Hoàng Duy
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 1602 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục Lục

1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ............................5
1.1. GIỚI THIỆU ............................................................................................................5
1.2. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ........................................................5
1.3. MÔ HÌNH CLIENT – SERVER..............................................................................5
1.3.1. Khái niệm về cấu trúc vật lý ....................................................................................... 5
1.3.2. Khái niệm về các xử lý ............................................................................................... 6
1.3.2.1. Nhánh máy trạm (client side).............................................................................. 6
1.3.2.2. Nhánh máy chủ (server side) .............................................................................. 6
1.3.3. Lợi ích việc phát triển ứng dụng mô hình client – server........................................... 6

1.4. CÁC THÀNH PHẦN CỦA SQL SERVER 2005 ...................................................7
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.

Database Engine ......................................................................................................... 7
Analysis Services........................................................................................................ 7
Reporting Services...................................................................................................... 7
Integration Services .................................................................................................... 7
Notification Services .................................................................................................. 7
Service Broker ............................................................................................................ 7
Replication Services ................................................................................................... 7
Full-Text Search ......................................................................................................... 7

1.5. PHÂN TÍCH, ĐÁNG GIÁ VÀ LỰA CHỌN PHIÊN BẢN HỆ QUẢN TRỊ.........8
1.5.1. Các phiên bản SQL Server 2005 ................................................................................ 8
1.5.2. Cài đặt SQL Server 2005 Developer Edition ............................................................. 9

KẾT CHƯƠNG .........................
Mc Lc
1
CHƯƠNG 1: TNG QUAN VHỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ............................5
1.1. GIỚI THIỆU ............................................................................................................5
1.2. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DLIU QUAN H........................................................5
1.3. MÔ HÌNH CLIENT SERVER..............................................................................5
1.3.1. Khái niệm về cấu trúc vật lý.......................................................................................5
1.3.2. Khái niệm về các xử lý ...............................................................................................6
1.3.2.1. Nhánh máy trạm (client side)..............................................................................6
1.3.2.2. Nhánh máy chủ (server side) ..............................................................................6
1.3.3. Lợi ích việc phát triển ứng dụng mô hình client server........................................... 6
1.4. C THÀNH PHN CỦA SQL SERVER 2005 ...................................................7
1.4.1. Database Engine .........................................................................................................7
1.4.2. Analysis Services........................................................................................................7
1.4.3. Reporting Services......................................................................................................7
1.4.4. Integration Services ....................................................................................................7
1.4.5. Notification Services ..................................................................................................7
1.4.6. Service Broker ............................................................................................................7
1.4.7. Replication Services ...................................................................................................7
1.4.8. Full-Text Search .........................................................................................................7
1.5. PHÂN TÍCH, ĐÁNG GIÁ VÀ LỰA CHỌN PHIÊN BẢN HỆ QUẢN TRỊ.........8
1.5.1. c phiên bản SQL Server 2005 ................................................................................8
1.5.2. Cài đặt SQL Server 2005 Developer Edition ............................................................. 9
KẾT CHƯƠNG .............................................................................................................18
CÂU HỎI CHƯƠNG 1 .................................................................................................18
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC CƠ S DỮ LIỆU................................19
2.1. CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE)..........................................................................19
2.1.1. Cấu trúc cơ sở dữ liệu............................................................................................... 19
2.1.1.1. Tập tin dữ liệu (data file):.................................................................................19
2.1.1.2. Tập tin transaction log ......................................................................................20
2.1.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu.............................................................................................20
2.1.2.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng công c ..............................................................20
2.1.2.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu bằng lệnh T-SQL........................................................ 22
2.1.2.3. Quản lý các tập tin trong cơ sở dữ liệu.............................................................24
2.1.2.4. Xem kích thước cơ sở dữ liệu...........................................................................24
2.1.2.5. Thay đổi kích thước database ...........................................................................24
2.1.2.6. Thêm mới tập tin trong cơ sở dữ liệu ...............................................................26
2.1.2.7. Hủy tập tin ........................................................................................................28
bài giảng môn hệ quản trị CSDL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng môn hệ quản trị CSDL - Người đăng: Hoàng Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
bài giảng môn hệ quản trị CSDL 9 10 938