Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG MÔN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ(Open Source Software Development)

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 642 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài giảng

PHÁT TRIỂN
PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ
(Open Source Software Development)

Tác giả: Ngô Bá Hùng - http://ngôbáhùng.vn/

07-2011

Bài giảng - Phát triển phần mềm mã nguồn mở

1

MỤC LỤC
Chương 1 - Giới thiệu phần mềm mã nguồn mở ...........................................................................4
1.1 Phần mềm và mã nguồn phần mềm ....................................................................................4
1.2 Chủ sở hữu phần mềm.........................................................................................................4
1.3 Giấy phép sử dụng phần mềm (License)...........................................................................4
1.3.1 Phần mềm thương mại ................................................................................................5
1.3.2 Phần mềm miễn phí (freeware) và phần mềm trả một phần (shareware)....................5
1.3.3 Phần mềm mã nguồn mở .............................................................................................5
1.4 Phòng trào phần mềm tự do ................................................................................................6
1.4.1 Phần mềm tự do (Free Software).................................................................................6
1.4.2 Giấy phép sử dụng phần mềm GPL (General Public License)...................................6
1.4.2.1 GNU GPL V2............................................................................................................7
1.4.2.2 LGPL.........................................................................................................................7
1.4 Hệ điều hành Linux..............................................................................................................7
1.5 Phần mềm mã nguồn mở (Open Source Software) .............................................................8
1.6 Lợi ích của Phần mềm mã nguồn mở .................................................................................9
1.7 Một số phần mềm mã nguồn mở thông dụng ...................................................................10
Chương 2 – Hạt nhân Linux (Linux Kernel)...............................................................................11
2.1 Hệ điều hành Unix.............................................................................................................11
2.2 Lịch sử của hệ điều hành Linux ........................................................................................11
2.3 Hạt nhân Linu...
Bài giảng
PHÁT TRIỂN
PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ
(Open Source Software Development)
Tác giả: Ngô Bá Hùng - http://ngôbáhùng.vn/
07-2011
BÀI GIẢNG MÔN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ(Open Source Software Development) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG MÔN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ(Open Source Software Development) - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI GIẢNG MÔN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ(Open Source Software Development) 9 10 225