Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG MÔN XỬ LÍ SỐ TÍN HIỆU

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 329 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG MÔN XỬ LÍ SỐ TÍN HIỆU

BAØI GIAÛNG
NG
XÖÛ LYÙ SOÁ TÍN HIEÄU
Bieân soaïn:
n: PGS.TS LEÂ TIEÁN THÖÔØNG
NGTp.HCM,
02-2005
(C)2005 Lê Tiến Thường

1

BÀI GIẢNG MÔN XỬ LÍ SỐ TÍN HIỆU

CHÖÔNG 2 : LÖÔÏNG
NG TÖÛ HOAÙ
2.1. Quaù trình löôïng töû hoùa.
2.2. Laáy maãu dö vaø ñònh daïng nhieãu (Noise
Shaping).
2.3. Boä chuyeån ñoåi D/A.
2.4. Boä chuyeån ñoåi A/D.(C)2005 Lê Tiến Thường

2

BÀI GIẢNG MÔN XỬ LÍ SỐ TÍN HIỆU

CHÖÔNG 2 : LÖÔÏNG
NG TÖÛ HOAÙ
2.1. Quaù trình löôïng töû hoùa

H.2.1.1 Söï chuyeån ñoåi töông töï sang soá.


(C)2005 Lê Tiến Thường

3

BÀI GIẢNG MÔN XỬ LÍ SỐ TÍN HIỆU

CHÖÔNG 2 : LÖÔÏNG
NG TÖÛ HOAÙ
2.1. Quaù trình löôïng töû hoùa
Maãu löôïng
ng töû hoùa xQ(nT) bieåu dieãn bôûi B bits
mang moät trong 2B giaù trò.
Ñoä roäng löôïng töû hay ñoä phaân giaûi löôïng töû:
hay

Q =

R
QR
2 B

= 2

B

(C)2005 Lê Tiến Thường

(2.1.1)
(2.1.1)

4

BÀI GIẢNG MÔN XỬ LÍ SỐ TÍN HIỆU

CHÖÔNG 2 : LÖÔÏNG
NG TÖÛ HOAÙ
2.1. Quaù trình löôïng töû hoùaH.2.1.2
Löôïng töû hoùa tín hieäu
(C)2005 Lê Tiến Thường

5

BÀI GIẢNG MÔN XỬ LÍ SỐ TÍN HIỆU

CHÖÔNG 2 : LÖÔÏNG
NG TÖÛ
HOAÙ
2.4. Boä chuyeån ñoåi A/D

H.2.4.1. Boä chuyeån ñoåi A/D B bit.


(C)2005 Lê Tiến Thường

36

BÀI GIẢNG MÔN XỬ LÍ SỐ TÍN HIỆU

CHÖÔNG 2 : LÖÔÏNG
NG TÖÛ
HOAÙ
2.4. Boä chuyeån ñoåi A/D

H.2.4.2. Boä chuyeån ñoåi A/D B bit.


(C)2005 Lê Tiến Thường

37

...
BA
BA
Ø
Ø
I GIA
I GIA
Û
Û
NG
NG
X
X
ÖÛ
ÖÛ
LY
LY
Ù
Ù
SO
SO
Á
Á
T
T
Í
Í
N HIE
N HIE
Ä
Ä
U
U
Bieân soa
Bieân soa
ï
ï
n: PGS.TS LEÂ TIE
n: PGS.TS LEÂ TIE
Á
Á
N TH
N TH
Ö
Ö
Ô
Ô
Ø
Ø
NG
NG
Tp.HCM, 02-2005
BÀI GIẢNG MÔN XỬ LÍ SỐ TÍN HIỆU
http://www.khvt.com
(C)2005 Lê Tiến Thường
1
BÀI GIẢNG MÔN XỬ LÍ SỐ TÍN HIỆU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG MÔN XỬ LÍ SỐ TÍN HIỆU - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI GIẢNG MÔN XỬ LÍ SỐ TÍN HIỆU 9 10 804