Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Phần mềm trình chiếu - Bài trình chiếu

Được đăng lên bởi tranmaiqc
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 7251 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kiểm tra bài cũ

BÀI 9.

BÀI 9. BÀI TRÌNH CHIẾU
Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu
Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu

Bố trí nội dung trên trang chiếu
Bố trí nội dung trên trang chiếu

Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu
Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu

Phần mềm trình chiếu PowerPoint
Phần mềm trình chiếu PowerPoint

BÀI 8. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU
1. Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu
Quan sát hình sau:

Bài trình chiếu

BÀI 8. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU
1. Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu



Bài trình
chiếu là tập hợp các
trang chiếu và được
lưu trên máy dưới
dạng một tệp.

Thế nào là một
bài trình chiếu?

BÀI 8. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU
1. Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu

Bài trình chiếu

BÀI 8. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU
1. Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu

 Nội

dung
trên trang chiếu có
thể là: văn bản, hình
ảnh, biểu đồ, âm
thanh, đoạn phim...

Theo em nội
dung trên trang
chiếu có thể là
gì?

BÀI 8. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU
1. Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu

Nội dung trên trang chiếu có
được bố trí theo một trật tự nào
hay không?

BÀI 8. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU
2. Bố trí nội dung trên trang chiếu

Theo em nội dung
trên trang chiếu có
được bố trí theo trật
tự nào không?

BÀI 8. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU
2. Bố trí nội dung trên trang chiếu

Việc bố trí nội dung
trên trang chiếu một
cách hợp lí, hấp
dẫn, dễ ghi nhớ có
lợi ích gì?

BÀI 8. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU
2. Bố trí nội dung trên trang chiếu

1

2

3

Trang tiêu đề
Các trang nội dung

BÀI 8. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU
2. Bố trí nội dung trên trang chiếu

Tiêu đề trang
Nội dung
trang chiếu
dạng liệt kê

BÀI 8. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU
2. Bố trí nội dung trên trang chiếu

 Các phần mềm trình chiếu thường có sẵn các

mẫu bố trí nội dung trên trang chiếu (layout)

BÀI 8. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU
2. Bố trí nội dung trên trang chiếu

 Các phần mềm trình chiếu thường có sẵn các

mẫu bố trí nội dung trên trang chiếu (layout)

 Có thể thay đổi mẫu áp dụng cho trang chiếu đã có

nội dung một cách nhanh chóng mà không cần gõ lại nội dung.

BÀI 8. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU
3. Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu

 Nội

dung
quan trọng nhất trên
các trang chiếu là
văn bản.

Trong các dạng
thông tin trên
trang chiếu thông
tin nào là quan
trọng và nhất thiết
phải có?

BÀI 8. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU
3. Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu

Khung văn bản

Khung văn bản

Khung văn bản
dùng để làm gì?

BÀI 8. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU
3. Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu

 Khung văn bản: dùng để chứa...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Phần mềm trình chiếu - Bài trình chiếu - Người đăng: tranmaiqc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Bài giảng Phần mềm trình chiếu - Bài trình chiếu 9 10 930