Ktl-icon-tai-lieu

Bài Giảng sap2000 - Một số chức năng đáng nhớ trên trình đơn

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 4135 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỘT SỐ CHỨC NĂNG ĐÁNG NHỚ
TRÊN TRÌNH ĐƠN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Giao diện chương trình
Nhập và xuất (File)
Biên tập / Chỉnh sửa (Edit)
Phối cảnh / Đồ họa (View)
Công cụ vẽ (Draw)
Công cụ lựa chọn (lọc) phần tử
Công cụ gán (Assign)
Xem biểu diễn (Display)
Các tùy chọn (Options)

BÀI GIẢNG
Sap 2000
---------------

Biên soạn:

KS. Đặng Tuấn Phong
Bộ môn: KCCT
Trường ĐH Thủy Lợi

1 Giao diện Sap2000 v14.2.4

Biên Soạn: KS. Đặng Tuấn Phong. Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi

2

Nhập và xuất file
File > Print tables

Biên Soạn: KS. Đặng Tuấn Phong. Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi

2

Nhập và xuất file
- Joint Displacement
Chuyển vị nút
- Element Forces-Frame
Nội lực trên thanh
- Element Joint Forces
Nội lực tại nút (trên thanh)
- Select Load Patterns…
Chọn các thành phần lực
tham gia vào tính toán
- Select Load Cases…
Chọn các tổ hợp tải trọng
cần lấy kết quả
- TXT Text File
Định dạng file dạng chữ
- Print to file
Lưu ra file kết quả để xem

Biên Soạn: KS. Đặng Tuấn Phong. Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi

3

Biên tập / Chỉnh sửa
1.
2.
3.
4.

Merge Joints
Replicate
Edit Line
Edit Area

Biên Soạn: KS. Đặng Tuấn Phong. Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi

3

Biên tập / Chỉnh sửa

Merge Joints

Edit > Edit Points > Merge Joints

Merge Tolerance
Khoảng cách giữa
các nút cần trộn lại
với nhau

Biên Soạn: KS. Đặng Tuấn Phong. Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi

3

Biên tập / Chỉnh sửa

Replicate

Edit > Replicate (Nhân bản phần tử)
Linear : Nhân bản theo hệ tọa độ Đề Các (X,Y,Z)
Radial: Nhân bản theo hệ tọa độ cầu (R,q)
Mirror: Nhân bản đối xứng

Increment Data Number
Số phần tử cần nhân bản
Delete Original Objects
Xóa bản gốc
Biên Soạn: KS. Đặng Tuấn Phong. Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi

3

Biên tập / Chỉnh sửa

Edit Lines

Edit > Edit Lines > Divide Frames… (Chia phần tử thanh)

Number of Frames: Số phần sẽ được chia
Last/First Length Ratio: Tỉ số (về chiều dài) giữa phần chia cuối / đầu
Biên Soạn: KS. Đặng Tuấn Phong. Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi

3

Biên tập / Chỉnh sửa

Edit Areas

Edit > Edit Areas > Divide Areas … (Chia phần tử tấm/vỏ)

Along Edge from Point 1 to 2: Số phần chia theo phương trục 1
Along Edge from Point 1 to 3: Số phần chia theo phương trục 2
Biên Soạn: KS. Đặng Tuấn Phong. Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi

4

Phối cảnh / Đồ họa
1.
2.
3.

Set 3D/2D View
Set limit
Set display options

Biên Soạn: KS. Đặng Tuấn Phong. Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi

4

Phối cảnh / Đồ họa

Set 3D/2D View

View > Set 3D View / Set 2D View (Thiết lập phối cảnh)
View Direction
Chọn hướng
xem

Plan: Mặt...