Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng SQL - ĐHKH Huế

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 146 trang   |   Lượt xem: 4959 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GIÁO TRÌNH SQL
(Lưu hành nội bộ)

Biên soạn: Trần Nguyên Phong

Huế, 2004

Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế

Giáo trình SQL

MỤC LỤC
MỤC LỤC........................................................................................................................2
LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................................5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ SQL .............................................................................7
1.1 SQL là ngôn ngữ cơ sở dữ liệu quan hệ ........................................................................... 7
1.2 Vai trò của SQL ................................................................................................................ 8
1.3 Tổng quan về cơ sở dữ liệu quan hệ ................................................................................. 9
1.3.1 Mô hình dữ liệu quan hệ ............................................................................................ 9
1.3.2 Bảng (Table) .............................................................................................................. 9
1.3.3 Khoá của bảng ......................................................................................................... 10
1.3.4 Mối quan hệ và khoá ngoài...................................................................................... 11
1.4 Sơ lược về SQL............................................................................................................... 12
1.4.1 Câu lệnh SQL........................................................................................................... 12
1.4.2 Qui tắc sử dụng tên trong SQL ............................................................................... 14
1.4.3 Kiểu dữ liệu ............................................................................................................. 14
1.4.4 Giá trị NULL ........................................................................................................... 16
1.5 Kết chương...................................................................................................................... 16

CHƯƠNG 2: NGÔN NGỮ THAO TÁC DỮ LIỆU......................................................18
2.1 Truy xuất dữ liệu với câu lệnh SELECT ........................................................................ 18
2.1.1 Mệnh đề FROM ................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HC KHOA HC HU
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
G
G
I
I
Á
Á
O
O
T
T
R
R
Ì
Ì
N
N
H
H
S
S
Q
Q
L
L
(Lưu hành ni b)
Biên son: Trn Nguyên Phong
Huế, 2004
Bài giảng SQL - ĐHKH Huế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng SQL - ĐHKH Huế - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
146 Vietnamese
Bài giảng SQL - ĐHKH Huế 9 10 700