Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Tin 7

Được đăng lên bởi lospacare-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 305 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 4
Sử dụng các hàm để tính toán

1

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán
1. Hàm trong chương trình bảng tính

2

Tính điểm tổng kết
bằng cách nào
đây???

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán
1. Hàm trong chương trình bảng tính
• Hàm là một số công thức được định nghĩa từ trước.
• Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá
trị dữ liệu cụ thể.

3

Sử dụng công thức:

Sử dụng hàm:

=(8.7+8.6+7.9+8.8)/4
=(8.7+8.6+7.9+8.8)/

=AVERAGE(8.7,8.6,7.9,8.8)

Hoặc:

Hoặc:

=(G4+G5+G6+G7)/4

=AVERAGE(G4,G5,G6,G7)

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán
2. Cách sử dụng hàm
Nhập hàm như một công thức
1. Chọn ô cần nhập hàm

2. Gõ dấu =

= AVERAGE(2,6,7)

= AVERAGE(2,6,7)

4

4. Nhấn Enter

3. Nhập hàm theo đúng cú pháp

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán
2. Cách sử dụng hàm

=(G3+G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10+G11)/9
=AVERAGE(G3:G11)
Hoặc:
=AVERAGE(G3,G4,G5,G6,G7,G8,G9,G10,G11)

5

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
a. Hàm tính tổng: SUM
Hàm SUM được nhập vào ô tính như sau:
=SUM(a,b,c....)
Các biến a, b, c,... đặt cách nhau bởi dấu “phẩy” là các số hay địa
chỉ của các ô tính.
Số lượng các biến là không hạn chế.
Ví dụ: Tổng ba số 15, 24, 45 có thể được tính bằng cách nhập nội
dung sau vào ô tính:
=SUM(15,24,45)
cho kết quả 84.

6

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
a. Hàm tính tổng: SUM

Nhập công thức tính
tổng chi phí thức ăn
vào ô E9

7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
a. Hàm tính tổng: SUM

Trường hợp các biến
a, b, c là số

8

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
a. Hàm tính tổng: SUM

Trường hợp các biến
a, b, c là địa chỉ các ô

9

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
a. Hàm tính tổng: SUM

Trường hợp các
biến a, b, c là địa
chỉ các ô

10

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản

=SUM(a,b,c…)
với a,b,c… là các biến
a=E4
a=225000
a= giá trị bất kì nào đó

Biến là một đại lượng mà giá trị có thể thay đổi được.

11

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
b. Hàm tính trung bình cộng : AVERAGE
Hàm AVERAGE được nhập vào ô tính như sau:
=AVERAGE(a,b,c,...)
Trong đó các biến a, b, c,... là các số hay địa chỉ của các ô cần tính.
Ví dụ:
=AVERAGE(3,7,20)
tương đương =(3+7+20)/3

12

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
b. Hàm xác định giá trị lớn nhất : MAX
Hàm xác định giá trị nhỏ nhất: MIN

Chi phí th...
1
Sử dụng các hàm để tính toán
Sử dụng các hàm để tính toán
Bài 4
Bài giảng Tin 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Tin 7 - Người đăng: lospacare-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài giảng Tin 7 9 10 339