Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Tin Học Nâng Cao

Được đăng lên bởi lyanhdongtac
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1882 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài giảng Tin Học Nâng Cao

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 – MICROSOFT POWER POINT......................................................................2
1.1. Tổng quan về Micosoft Power Point..........................................................................2
1.1.1. Giới thiệu................................................................................................................2
1.1.2. Khởi động và thoát.................................................................................................2
1.1.3. Quản lý tập tin........................................................................................................4
1.2. Thiết kế slide.................................................................................................................4
1.2.1. Tạo một hộp text.....................................................................................................4
1.2.2. Chèn các đối tượng.................................................................................................4
1.2.3. Thiết kế màu nền....................................................................................................7
1.2.4. Tạo sự chuyển động, xác định sự kiện hiển thị các đối tượng..............................8
1.3. Thiết kế bản trình bày...............................................................................................12
1.3.1. Sự liên kết giữa các slide......................................................................................12
1.3.2. Sự liên kết giữa Slide và PowerPoint...................................................................13
1.3.3. Sự liên kết giữa Slide và bản trình bày khác.......................................................16
CHƯƠNG 2 - TÌM KIẾM THÔNG TIN INTERNET.........................................................18
2.1. Giới thiệu về tìm kiếm...................................................................................................18
2.2. Kỹ thuật tìm kiếm căn bản...........................................................................................19
2.3. Tìm kiếm thông tin với Google.....................................................................................23
CHƯƠNG 3 - THƯ ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ CHAT...........................................................26
3.1. Thư điện tử.....................................................................................................................26
3.1.1. Giới thiệu................................................................
Bài giảng Tin Học Nâng Cao
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 – MICROSOFT POWER POINT......................................................................2
1.1. Tổng quan về Micosoft Power Point..........................................................................2
1.1.1. Giới thiệu................................................................................................................2
1.1.2. Khởi động và thoát.................................................................................................2
1.1.3. Quản lý tập tin........................................................................................................4
1.2. Thiết kế slide.................................................................................................................4
1.2.1. Tạo một hộp text.....................................................................................................4
1.2.2. Chèn các đối tượng.................................................................................................4
1.2.3. Thiết kế màu nền....................................................................................................7
1.2.4. Tạo sự chuyển động, xác định sự kiện hiển thị các đối tượng..............................8
1.3. Thiết kế bản trình bày...............................................................................................12
1.3.1. Sự liên kết giữa các slide......................................................................................12
1.3.2. Sự liên kết giữa Slide và PowerPoint...................................................................13
1.3.3. Sự liên kết giữa Slide và bản trình bày khác.......................................................16
CHƯƠNG 2 - TÌM KIẾM THÔNG TIN INTERNET.........................................................18
2.1. Giới thiệu về tìm kiếm...................................................................................................18
2.2. Kỹ thuật tìm kiếm căn bản...........................................................................................19
2.3. Tìm kiếm thông tin với Google.....................................................................................23
CHƯƠNG 3 - THƯ ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ CHAT...........................................................26
3.1. Thư điện tử.....................................................................................................................26
3.1.1. Giới thiệu...................................................................................................................26
3.1.2. Cách tạo E-mail và các dịch vụ có liên quan............................................................27
3.2. Dịch vụ Chat...................................................................................................................56
3.2.1. Giới thiệu Chat..........................................................................................................56
3.2.2. Cài đặt các chương trình Chat...................................................................................56
a) Cài đặt Yahoo Messenger...........................................................................................56
b) Cài đặt Skype...............................................................................................................58
3.2.3. Thiết lập, sử dụng chương trình Yahoo, Skype........................................................62
a) Yahoo Messenger........................................................................................................62
b) Skype...........................................................................................................................72
Trang 1
Bài giảng Tin Học Nâng Cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Tin Học Nâng Cao - Người đăng: lyanhdongtac
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Bài giảng Tin Học Nâng Cao 9 10 968