Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Tổng quan về Linux Chương 11: File System Security

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 455 lần   |   Lượt tải: 0 lần
File System Security
HỆ THỐNG TẬP TIN CỦA UNIX
Đối với hệ điều hành UNIX, không
có khái niệm các ổ đĩa khác nhau.
Sau quá trình khởi động, toàn bộ
các thư
thư mục và tập tin đư
được
ợc ‘gắn ‘
lên (mount) và tạo thành một hệ
thống tập tin thống nhất, bắt đầu từ
gốc ‘/’

SUN OS File System
Sun Microsystems Inc. SunOS 5.6
Generic August 1997
$ df -k
Filesystem
kbytes used avail capacity Mounted on
/dev/dsk/c0t0d0s0
192799 131990 41530 77% /
/dev/dsk/c0t0d0s6
962983 477544 427661 53% /usr
/proc
0
0
0 0% /proc
fd
0
0
0 0% /dev/fd
/dev/dsk/c0t0d0s3
289207 115445 144842 45% /var
/dev/dsk/c0t0d0s5
465775 28807 390391 7% /opt
/dev/dsk/c0t0d0s7
1290127 233611 1004911 19% /other
/dev/dsk/c0t0d0s1
311983 203961 76824 73% /usr/openwin
swap
418136 120 418016 1% /tmp
/dev/dsk/c0t1d0s2
4124422 2359571 1723607 58% /squid
$

Linux File System

[citd@server citd]$ df -k
Filesystem
1024-blocks Used Available Capacity Mounted on
/dev/sda1
447044 45006 378948 11% /
/dev/sda6
496627 119068 351909 25% /export
/dev/sda5
496627 405042 65935 86% /usr
/dev/sda7
492657 329963 137249 71% /var
[citd@server citd]$

/-------+
!-------/bin
!-------/sbin
!-------/usr-------/usr/bin
!
!------/usr/sbin
!
!------/usr/local
!
!------/usr/doc
!
!-------/etc
!-------/lib
!-------/var-------/var/adm
!------/var/log
!------/var/spool

TƯƠNG ỨNG GIỮA DISK PARTITIONS
VÀ CẤU TRÚC TẬP TIN
/
/usr

/

/usr

/usr/home

/squid

/usr/home
/mnt
/squid

CD

/mnt/cdrom

GIỚI THIỆU CÁC THƯ MỤC QUAN
TRỌNG CỦA UNIX
/ (THƯ MỤC GỐC )
/bin
/sbin
/usr/bin
/usr/sbin
/var
/var/log
/var/adm
/home
/export/home (SUNOS)

Quyền và sở hữu tập tin và thư mục của Unix
(directory and file permission and ownership)
Kết quả của lệnh ls -l
-rw-r—r— 1 fido users 163 Dec 7 14:31 myfile

Khi moät taäp tin hay thö muïc ñöôïc taïo ra, noù mang owner vaø
group cuûa ngöôøi taïo ra noù. Phaàn quyeàn daønh cho user, group,
other phuï thuoäc vaøo giaù trò cuûa umask

Umask và các quyền truy nhập tập tin
Ví dụ :
[tnminh@pasteur tnminh]$ umask
002
[tnminh@pasteur tnminh]$ echo “tao mot file” > tmp
[tnminh@pasteur tnminh]$ ls -l
total 5472
-rw-rw-r-- 1 tnminh tnminh
13 Oct 3 21:55 tmp
[tnminh@pasteur /etc]$ umask 022
[tnminh@pasteur tnminh]$ echo “tao mot file khac”>tmp1
[tnminh@pasteur tnminh]$ ls -l
-rw-rw-r-- 1 tnminh tnminh
13 Oct 3 21:55 tmp
-rw-r--r-- 1 tnminh tnminh
18 Oct 3 21:59 tmp1

Dạng nhị phân của quyền truy nhập tập tin và
thư
th
ư mục
Quyền truy nhập tập tin chia thành ba nhóm số cho chủ nhân (user), nhóm (group)
và còn...
File System SecurityFile System Security
HỆ THỐNG TẬP TIN CỦA UNIXHỆ THỐNG TẬP TIN CỦA UNIX
Đối với hệ Đối với hệ đđiều hành UNIX, không iều hành UNIX, không
có khái niệm các có khái niệm các ổ đđĩa khác nhau. ĩa khác nhau.
Sau quá trình khởi Sau quá trình khởi đđộng, toàn bộ ộng, toàn bộ
các thcác thưư mục và tập tin mục và tập tin đưđược ‘gắn ‘ ợc ‘gắn ‘
lên (mount) và tạo thành một hệ lên (mount) và tạo thành một hệ
thống tập tin thống nhất, bắt thống tập tin thống nhất, bắt đđầu từ ầu từ
gốc ‘/’ gốc ‘/’
Bài giảng Tổng quan về Linux Chương 11: File System Security - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Tổng quan về Linux Chương 11: File System Security - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài giảng Tổng quan về Linux Chương 11: File System Security 9 10 218