Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG TRƯỜNG ĐIỆN TỪ

Được đăng lên bởi nong van duan
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1580 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3: Trường điện từ dừng
• Khái niệm

 Định nghĩa:

 t  0

 TĐT của dòng điện không đổi
TĐ dừng

TT dừng


rotE  0

divD  
E1t  E2 t  0
D1n  D2 n  


D E

divJ  0
Trường Đại Học Sài Gòn


 
rotH  J

divB  0
H1t  H 2 t  J s
B1n  B2 n  0


B  H

J 1n  J 2 n  0



J  E

Khoa Điện Tử Viễn Thông
thuan.dh@cb.sgu.edu.vn

Chương 3: Trường điện từ dừng
• Tính chất

°
°


TĐ dừng là trường đẳng thế : rotE  0 ...

 
Trường của nguồn ngoài
... J   ( E  Es )

°

Vật dẫn đồng nhất: … r = 0

°

Vật dẫn gần như đẳng thế

... En  Et

Trường Đại Học Sài Gòn


Khoa Điện Tử Viễn Thông
thuan.dh@cb.sgu.edu.vn

Chương 3: Trường điện từ dừng
• Các định luật:  Định luật Kirchhoff 1 :

 
divJ  0
 JdS  0

S



n

I 0

k 1 k

 Định luật Kirchhoff 2 :


rotE  0



m
k 1




C

 
Edl  0

Uk  0

 Định luật Ohm :

  1 
E  Es   J

dR  1

dl
S

… U + E = RI

Trường Đại Học Sài Gòn


Khoa Điện Tử Viễn Thông
thuan.dh@cb.sgu.edu.vn

Chương 3: Trường điện từ dừng
• Mối liên hệ giữa trường điện tĩnh và trường điện dừng
 Miền không chứa điện tích
 Tương tự về phương trình



TĐ tĩnh : rotE  0, E   grad , q  



TĐ dừng : rotE  0, E   grad , I  



 E ,  , q, D ,  , C ,...


 E ,  , I , J ,  , G ,...

  


DdS , D   E , divD  0...
  


JdS , J   E , divJ  0...

 Nhận xét:
° Dùng kết quả của TĐ tĩnh cho TĐ dừng
° Dùng mô hình của TĐ dừng cho TĐ tĩnh
 Ví dụ:
C  S  G   S  1
d

d

R

C  G 
Trường Đại Học Sài Gòn


Khoa Điện Tử Viễn Thông
thuan.dh@cb.sgu.edu.vn

Chương 3: Trường điện từ dừng
• Điện trở cách điện

•
•
•

Thực tế: γ  0  điện áp U sinh ra dòng rò I
Điện trở cách điện:
Rcd = U/I
Điện dẫn rò:
G = 1/Rcđ
Ví dụ :
Rcd ?

TĐ tĩnh : E 


E


2 rL ir
q


2 rL ir
R2  
I
U   Edr  2 L ln R12
R
I

R1

Rcd  U 
I
Trường Đại Học Sài Gòn


ln R12
2 L
R
1

Khoa Điện Tử Viễn Thông
thuan.dh@cb.sgu.edu.vn

Chương 3: Trường điện từ dừng
• Trường từ dừng - Khái niệm


 TT dừng là TT của dòng điện không đổi: r o t H  J

J  0 : xoáy



J  0 : H   gr m d
a
E  

 m 
0
 1m  
1
 1   nm 

1m





2m

 2 m


2

 2 m
n

0

0


grad


0

1  
 1 n 

2

1

1




 2


2

 2
n

0


0

 Tương tự giữa TT dừng của miền không điện & TĐ tĩnh của miền
không điện tích tự do
TĐ tĩnh :
TT dừng :



E ,  ,  , D , . .
.

H ...
Khái niệm
Chương 3: Trường điện từ dừng
Định nghĩa:
TĐT của dòng điện không đổi
0t
TĐ dừng
TT dừng
0rotE
rotH J
divD
0divB
Khoa Đin T Vin Thông
thuan.dh@cb.sgu.edu.vn
Trường Đại Hc Sài Gòn
www.sgu.edu.vn
Trường Đại Hc Sài Gòn
www.sgu.edu.vn
divD
0divB
1 2
0
t t
E E
1 2t t s
H H J
1 2n n
D D
1 2
0
n n
B B
D E
B H
1 2
0
n n
J J
J E
BÀI GIẢNG TRƯỜNG ĐIỆN TỪ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG TRƯỜNG ĐIỆN TỪ - Người đăng: nong van duan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
BÀI GIẢNG TRƯỜNG ĐIỆN TỪ 9 10 779