Ktl-icon-tai-lieu

Bải giảng VB.Net

Được đăng lên bởi mrken192-gmail-com
Số trang: 189 trang   |   Lượt xem: 3407 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MẪU ĐT -BG-01

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT ĐỨC VĨNH PHÚC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI GIẢNG
LẬP TRÌNH WINDOWS

Đối tượng:

HSSV trình độ Đại học, Cao đẳng

Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin

Lưu hành nội bộ

MỤC LỤC
MỤC LỤC.................................................................................................................... i
LỜI GIỚI THIỆU.......................................................................................................v
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH .NET...................................................1
1.1 Visual Studio.NET và .NET Framework.........................................................1
1.1.1 Giới thiệu.........................................................................................................1
1.1.2 Cấu trúc .NET Framework..............................................................................2
1.1.3 Một số đặc trưng của Visual Studio .NET......................................................5
1.2 Cài đặt phần mềm Visual Studio 2005.............................................................6
1.2.1 Yêu cầu phần cứng..........................................................................................6
1.2.2 Cài đặt:.............................................................................................................6
1.3 Visual Basic.NET.............................................................................................10
1.3.1 Các phương pháp lập trình trong VB.NET...................................................10
1.3.2 Visual Basic.NET..........................................................................................11
1.3.3 Ví dụ 1 - Hello, World..................................................................................12
1.3.4 Ví dụ 2 - Hello, Windows.............................................................................15
1.3.5 Ví dụ 3 - Hello, Browser...............................................................................16
Chương 2: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUAL BASIC .NET.............................18
2.1 Các kiểu dữ liệu và đặc điểm..........................................................................18
2.1.1 Các kiểu dữ liệu.............................................................................................18
2.1.2 Đặc điểm của các kiểu dữ liệu......................................................................19
2.1.3 Biểu diễn các giá trị..........................................................................
TRƯNG CAO ĐNG NGH VIT ĐC VĨNH PHÚC
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
BÀI GIẢNG
LẬP TRÌNH WINDOWS
Đối tượng: HSSV trình độ Đại học, Cao đẳng
Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin
Lưu hành nội bộ
MẪU ĐT -BG-01
Bải giảng VB.Net - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bải giảng VB.Net - Người đăng: mrken192-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
189 Vietnamese
Bải giảng VB.Net 9 10 31